Dampskip på Mjøsa

 

 

D/S JERNBARDEN

Jernbarden var landets første jernskip.

Jernbarden ble satt inn i fast rute på Mjøsa fra våren 1841. Den gikk i sesongen mai – november.  De første årene gikk den bare to ganger i uken mellom Eidsvoll og Lillehammer m/mellomsteder. Jernbarden tok det med ro, og brukte en hel dag på strekningen. For å få med seg alle varene, ble det ganske tidlig nødvendig å slepe med segs sen eller flere lektere med varer. Det var mest helst godstrafikk med Jernbarden.

 

Fra 1849 begynte postføringen på Mjøsa

 

 

D/S DRONNINGEN

6 år etter at Jernbarden var satt i trafikk ble et nytt passasjerdampskip satt inn i fast rute. Det var D/S Dronningen. Også denne båten eides av et privat dampskipsselskap med hovedkapital en fra den nordligste del av Mjøsa. Aksjonærene var stort sett de samme i begge selskaper.Mens Jernbarden tok seg av godstrafikken, tok D/S Dronningen seg av passasjertrafikken.

 

Fra 1855 ble det ansatt ytterligere en postekspeditør for tjenestegjøring i Mjøsdampskipene, og D/S Dronningen fikk da også postføring.

 

Båtene D/S Dronningen og D/S Jernbarden ble soldt i 1852 til engelske jernbanekontraktører (De som bygde Hovedjernbanen mellom Christiania og Eidsvoll).

Hovedjernbanen ble åpnet den 1.9.11854, og trafikken med de to båtene økte enormt.

 

Den engelske drift vedrørende D/S Jernbarden og D/S Dronningen vakte stor kritikk, og ikke lenge etterpå ble det dannet et nytt dampskipsselskap, Det Oplandske Dampskibsinteressentskab, seinere A/S Oplandske Dampskibsselskab.  Dette selskapet fikk bygget to nye skip som ble satt inn i farten fra 1856.

Det var D/S Færdesmanden og D/S Skibladner.

De engelske jernbanekontraktører solgte Jernbarden og Dronningen i 1859 til Hovedbanen, som hadde konsesjon fra Christiania til Mjøsas nordligste nautiske punkt.

 

 

D/S FÆRDESMANDEN

D/S Færdesmanden hadde byggenr. 1 fra Aker Mek. Verksted og ble satt inn i rute den 11. juli 1856. Båten ble spesielt bygget med henblikk på godstrafikken, men ble også benyttet til passasjerer og post.

 

 

D/S SKIBLADNER

D/S Skibladner ble satt inn i fast rute fra 2. august 1856.

Skibladner fikk eget stempel først den 1.juli 1970. Dette var et  vanlig 1-ringstempel med innskriften SKIBLADNER, samt dato og stjerne.

Dette stemplet var lite populært blant turistene, og fra 8.6.1975 fikk Skibladner et nytt stempel. Denne gang et motivdatostempel

 

D/S KONG OSCAR

D/S Kong Oscar var et tredje skip som Hovedbanen eide. Skipet ble satt inn i rute fra 1868.

I annet halvår av 1874 ble det første poststempler tatt i bruk i Mjøsbåtene. Stemplene var en-ringsstempler med innskriften HOVEDJERNB:POSTEXP, av samme type som ble benyttet på togstrekningen Christiania – Eidsvoll.

 

4-ringsstempel nr. 35

 

D/S TORDENSKJOLD

Oplandske Dampskibsselskab satte inn en 3 båt i trafikk fra 1876. Denne båten hadde eget postkontor. I 1912 rente D/S Tordenskjold i tåken D/S Gjøvik i senk i Nes-sundet. Tordenskjold ble fort reparert, mens D/S Gjøvik sank på flere favners dyp, og det ble en kostbar affære å få den i fat igjen.

1895:  4-ringssstempel nr. 121

 

hr Postintendanten

Kristiania

 

I Anledning af min Skrivelse til Poststyrelsen af 10de ds er jeg saa fri herved at bede oversendt 1 Postbrevkasse, samt 1 kassationsstempel, begge Dele til Anbringelse ombord i Dampskibet Tordenskjold" som fra 15de September fører Post i Fællesruten for Vinteren paa Mjøsen.

 

Tillige tør jeg bede hidsendt 10 Bøger eller Protokol over modtagne Postsager, Blanket 172.

 

Gjøvik Postkontor 11 September 1903

 

Postintendanten

Kristiania

 

Under 11. September tilskrev jeg Hr. Postintendanten og bad oversendt 10 Skt. Protokoller, Blankett No 172, samt 1 Kassationsstempel. jeg skal tillade mig at forespørge om disse Ting kan ventes hidsendt snarest.

 

Gjøvik Postkontor 13/10 1903

Ærbødigst

Andresen

 

Hvilket stempel som ble skipet da fikk er ikke kjent.

 

 

MJØSDAMPSKIBENES POSTEXP

 

I 1874 ble det tatt i bruk poststempler på Mjøs-båtene. De første var av samme type som ble benyttet på togstrekningen Christiania – Eidsvoll. . Stemplene var en-rings med innskriften HOVEDJERNB:POSTEXP, (Se overfor)

 

I 1886 ble det tatt i bruk nye 2-ringsstempler som hadde innskriften MJØSDAMPSK.POSTEXP.

 

Da jernbanetrafikken på strekningen Hamar – Tretten-banen kom i drift ble det antatt at postekspedisjonene på Mjøsa ville bli overflødig, og ble derfor inndratt 14.11.1894. 

Da dette ikke var noen heldig ordning, ble det bestemt at postekspedisjonstjenesten skulle opprettes igjen fra 21.8.1895.

 

Et nytt poststempel ble da tatt i bruk. Dette var et schweizerstempel med innskriften MJØSENS POSTSEXP.

 

4-ringsstempel nr. 207 fra 1895

Datostempel fra 16.11.1895

 

Reisende postekspeditører fulgte skipene fram til 16.1.1903, da ordningen opphørte. 

 

 

D/S LETVINDT

Fra 1867

Båten var beregnet på lokaltrafikken mellom Bundefjorden – Hamar – Nes og Toten. Meget tidlig begynte den å føre post mellom Hamar og Bundefjorden 3 ganger ukentlig.

3.rings stempel nr. 254 som var i bruk fram til høsten 1901- Senere ble stemplet tatt i bruk i D/S Skreia. Båten ble senere solgt og omdøpts til HELGØI

 

 

 

D/S PRØVEN

D/S Prøven ble satt i fart 1876 og hørte hjemme i Vingnes og gikk i rute så langt sydover som til Ringsaker. I 1889 ble båten solgt til Nes, og  i 1895 ble den videresolgt til Lillehammer. Etter noen år i Losna i Gudbrandsdalen var den tilbake på Mjøsa og solgt til Hamar. Der fikk den navnet D/S Bundefjord.

Fra 1876

 

 

D/S BUNDEFJORD

Tidl. D/S Prøven

Fra ca 1898. D/S Bundefjord var også postførende og hadde et 4-ringsstempel nr. 351.

I 1898 og senere hadde den ”Postkassebidrag” på 25 kroner pr. år.

 

Den 28.11.1902 ble Gjøvikbanen åpnet, og som følge av dette ble postbefordringen med egne postekspeditører om bord i Mjøsbåtene inndratt. Siste tur var 16. januar 1903.  Postbefordringen ble da overdratt til D/S Gjøvik og D/S Hamar som hadde det billigste og heldigste anbud.  I følge kontrakten skulle postkasse anbringes om bord, og båtene skulle være berettiget til å føre postflagg. Søn- og helligdager førtes ikke post.

 

D/S HAMAR

Fra 28..8.1888 og gikk i fast rute mellom Hamar – Kapp og Gjøvik samt mellomsteder.

D/S Hamar var postførende fra oktober 1888 og i 1891 hadde den 1 krone for tur og retur med post daglig mellom Hamar og Gjøvik

 

m/mellomsteder.  I 1889 var ”Postkassebidraget” på 30 kroner pr. år.

3-ringsstempel nr. 186 fra 1894. Dette stemplet ble byttet ut i 1916 med et Schweizerstempel MJØSEN C. Postkontrakten ble forlenget 4.8.1937, og opphørte like etter.

D/S GJØVIK

D/S Gjøvik ble satt inn i fast rute fra 1902 og var postførende fra 9.8.1902. Et nytt aksjeselskap, Gjøvik Dampskipsselskap eide båten. Skipet gikk i fast rute mellom Gjøvik – Redalen – Moelv – Kapp og Hamar samt mellomsteder. Det var anbrakt en postkasse om bord, som skulle tømmes ved alle anløpsteder, og til sist ved ankomst til Hamar.  Etter en kollisjon med D/S Tordenskjold i 1912 sank båten på flere favners dyp, og det ble en kostbar affære å få båten i fart igjen.

 

(Rettelse til inventarfortegnelsen)(1907)

 

4) D/S "Gjøvik"'s Kassationsstempel skal have No 609, hvortil Fortegnelsen er rettet.

 

 

D/S Gjøvik hadde et 4-ringsstempel nr. 609. Dette ble byttet ut med et Schweizerstempel med innskriften MJØSEN A. Skipet var postførende ut 1937.

Datostempel MJØSEN A fra 1916 – 1937

 

D/S SKREIA

D/S Skreia ble satt inn i fast rute 1902, og gikk hovedsakelig mellom Hamar og Kapp, samt mellomsteder. Den ble postførende meget tidlig, og overtok 3-ringsstempel nr 254 fra D/S Letvindt.

 

Dette stempelet ble byttet ut med et Scshweizerstempel MJØSEN D i 1916.

 

 

D/S LILLEHAMMER

D/S Lillehammer ble satt inn i farten fra 1908. Båten gikk i fast rute mellom Lillehammer og Gjøvik m/mellomsteder. Som følge av at isen la seg tidligere fra Lillehammer og sydover og lå lengre om våren, hadde D/S Lillehammer den korteste fartstiden av samtlige båter på Mjøsa.

D/S Lillehammer hadde først et 4-ringsstempel nr 468 f ra 1916 – ca. 24.7.1916

 

Datostempel av scshweizerstypen med teksten MJØSEN B fra 1916 – 30.6.1923. Fra 1.7.1923 opphørte postbefordringen på Mjøsa nordenfor Gjøvik

 

 

 

 

Dampskip på Randsfjorden

D/S OSCAR II (Randsfjorden)

Fra sept. 1895

4-ringsstempel nr. 218

Til ca. 1908

D/S HARALD HAARFAGER (Randsfjorden)

Fra sept. 1895

4-ringsstempel nr. 250

Til ca. 1908