2.0 ÅPNINGEN 1 RUTER

1 er alltid naturlig med 11-16 hp, normalt med en ubalansert hånd.

2.1 1 - 1NT

Rundekrav med 6-9 eller 16 hp+. Den sterke hånden inneholder ingen majorfarge av typen
HHxxxx / HJ10xxx og ikke kløver pluss major eller en enfargehånd med kløver.

2.1.1 Trumfstøtte

Den enkle rutehøyningen er inviterende med firekortstøtte. Åpnerens melding i ny farge viser hold,
2NT 4-4-4-1 (3 spør etter singel , 3NT viser da singel kløver), 3©/ - singel og 4 er sterk hånd
med kløvercanapé. 3 er sperr.

Dobbelthøyning i minor er sperr. Åpnerens nye farge viser singelton. 3NT er forslag til kontrakt.

2.1.2 1 - 2NT

En slags Stenbergvariant som viser 13-15 hp og krav til minst 3NT / 4. Mangles hold kan det stoppes i 4. Åpner viser obligatorisk singelton, eller melder 3NT med lengre kløver og sterk hånd. Ellers meldes 3 som da benekter singel. Observere at 3NT ikke er krav
slik at med en bedre hånd og kløvercanapé må åpneren melde 4. Svarer kan ha 4kort major.

Etter mellomkommende opplysende dobling er 2NT kun krav til 3, så åpnerens 3 / 3NT er naturlige forslag til kontrakt.

Pass-1-3viser ruterstøtte og kløverlengde.

2.2 Naturlige 2NT

Etter forhåndspass er et hopp til 2NT naturlig invitt med trekortsstøtte i åpningsfargen. Åpnerens gjenmelding av fargen eller 3 er spillemelding (3 viser lengst kløver). Etter pass -1-2NT viser 3©/ singelton.

2.3 Svaret 3NT

Balansert hånd med 13-15 hp, godt hold i umeldte farger og uten majorinteresse.
Åpner melder naturlig, 4 med lengre kløver og gode kort.

2.4 HOPP I NY FARGE

Naturlige utgangskrav.

1 - 2©/

HH / HJ10 sjette eller bedre farge.

1 - 3

Minst semisolid farge.

Hopp til 3NT etter 1 -2©/ , viser en trefargehånd med kort hoppfarge.
Gjenmelding i ny farge innebærer gode farger uten støtte.

Åpnerens direkte hoppende gjenmelding i egen farge viser en gående farge eller en semisolid farge kompensert med et sideess. Hopp til utgang innebærer en begrenset hånd. Svarerens melding i ny farge er cue-bid og 4NT er RCKB. Svarerens gjenmelding av egen farge er imidlertid naturlig.

Om svareren hopper i sin egen farge viser det en solid farge og minimum. (ca. 7 spillestikk).
Med sterkere hånd og solid farge meldes et hoppende cue-bid.

2.4.1 1-1NT

Svarerens sterke gjenmelding regnes til hoppende borttak. Svake er enkle preferanser, 3NT på åpnerens sterke gjenmelding (2©//NT) samt høyning til 4 av 3. Alle andre meldinger inklusiv 2NT, eller høyning av 2 / viser 16 hp+. Fortsatt budgivning følger stort sett hoppende borttak.

Etter 1-1NT-2 / viser svarerens 3©/ ruterstøtte og singelton. Høyninger til 3 / eller hopp til 3 etter 1-1NT-2, spør etter singel.

Med kløver og kortere major samt 16 hp+ får en ikke svare 1NT. Man innleder isteden med 2 og kommer igjen med majorfargen. 1NT fulgt av 3 viser en honnørsterk enfargehånd, men benekter semisolid farge.

 

 

 

 

 

 

 

Om fienden melder etter 1NT er svarerens dobling balansering med den svake hånden og alle andre meldinger viser den sterke.

2.5 ÅPNERENS GJENMELDING ETTER FARGESVAR

2.5.1 1 - 1©/

Gjenmeldingen 2NT er ett multibud med enten god enfargehånd og singel i svarfargen, eller minst invitthånd med firekortsstøtte.

1 - 1©/
2NT- 3

Positivt relé. Med ekte støtte melder åpneren 4©/ uten singel og ellers 3©/ med minimum. Etter 3©/ spør svarerens relé om singel (3NT=singel spar) mens fargemelding er cue-bid (3NT viser sparkontroll). Med enfargehånden melder åpneren sin farge eller muligens 3NT med solid farge.

-3

Spillemelding mot enfargehånden. Åpner korrigerer med ekte støtte.

-3©/

Som over. Åpnerens nye farge viser singel og bra toppkort .

-3NT

Som over. Åpner korrigerer uten singelvisning med støtte.

Dobbelthøyningen til 3©/ viser en anstendig åpningshånd med firekortsstøtte og enkelthøyningen absolutt minimum med firekort eller normal hånd med trekort støtte.
Direkte 4©/ er sjansebetont, vanligvis en 4-6. Direkte splinter viser renons (3©?).

Etter 1-1©/ viser 3 en god enfargehånd med 2-3 kort i svarfargen. Svarerens 3©/ søker nå trekortsstøtte eller i nødsfall Hx. Etter 1-1©-3-3© viser 3 dobbel hjerter uten sparhold.

4 etter 1-1©/ viser 3-7 og meget spillesterk hånd. Samme teknikk brukes etter innmeldinger, men 2NT uten hopp garanterer ikke kort svarfarge hvis enfargehånd.

2.5.2 GJENMELDING I GRAND

2.5.2.1 1NT

1NT etter 1-1©/ innebærer normalt 11-16 ujamne, men uten god 6ko. ruter (2/NT/3)
eller en bra femkort kløver (2/3). Med ni kort i minor bør en ha hold i den andre majoren ellers bør det meldes 2.

Etter 1-1©/-1NT er svarerens 2/©/ naturlige forslag til spillemeldinger. 2NT er sterkt inviterende med ca.12 hp uten fargeint. 3 er invitt med betoning på kløveren, dvs
4(5)-5(6). 3 er naturlig invitt akkurat som 3©/ (3© etter 1 med 5-5). 4 er krav.

Når svarer vil undersøke alternativ kontrakt melder han 2 :

2

11-13 hp uansett fordeling. Svarerens 2©/ er sunn invitt, 2NT er stopp og 3X er krav.

2©/

13-14 hp med dobbelton (resp. 4 hjerter etter 1).
Svarerens høyning, samt 2NT og 3 er invitt. Ny farge er krav.

2NT

15-16 hp uansett fordeling. Det meldes naturlig til minst utgang.

3 /

13-14 hp. Femkort med begge minor og singel i svarfargen.
4-5 i minor meldes vel allikevel oftest 2, ikke 1NT.

2.5.2.2 2NT

2NT etter 1-2 viser 4-4-4-1 og minimum, mens 3NT viser max. Svarerens 4©/ er fritt og
4NT er 4 ess Blackwood.

Ny farge og støtte til åpningsfargen er for åpnerens del krav til minst 3NT. Når svarer melder ny minor viser åpnerens melding i fjerde farge trumfstøtte og grandhold, mens høyning benekter hold. OBS! 2NT viser enfargehånd eller ekte trumfstøtte!!

2.6 GJENMELDING I FARGE

2 innebærer en minimumshånd med ubestemte fargelengder. Øvrige fargesvar er nat.

Etter 1-1©/ viser 3 en god enfargehånd med 2-3 kort i svarfargen. Svarerens 3©/ søker nå trekortsstøtte eller i nødsfall Hx. Etter 1-1©-3-3© viser 3 dobbel hjerter uten sparhold.

Reverser viser tillegg, 2© etter 1-1 er mer invitt, men reverser etter 2-over-1 er utgangskrav - kun svarerens direkte gjenmelding i egen farge kan passes. 1-1©-2 viser en god 6-4 og svarers 3 er krav.

1-1
2©-2

 

Rundekrav med minst fem spar.

2NT

 

Kløverhold, ikke tre små!.

 

-3

Utgangskrav, søker sekskort ruter eller tokorts spar.

 

-3

Sign off.

 

-3

Sign off.

3

 

Ikke kløverhold, men tokorts spar.

3

 

Ikke kløverhold, max en spar og 6kort ruter.

3©

 

5-6.

3

 

Trekort spar, krav.

 

1-1
2©-2NT

Invitt uten femkort spar.

3

0-4-5-4.

3

Minimum med hullete farge.

3©

5-6.

3

3-4-6-0.

 

1-1
2©-3

Fjerde farge, krav.

3

Ikke kløverhold.

3©

5-6.

3

Trekort spar.

3NT

Kløverhold, ikke tre små.

 

1-1
2©-3
-3©/


Krav.
Sign off.

 

2.7 SVARERENS ANDRE MELDING

2.7.1 Trumfstøtte

I en del posisjoner er høyninger og hoppende preferanser krav. Andre veier å kreve med trumfstøtte er hoppende cue-bid eller omveien om fjerde farge hvis det mangles kontroll i denne.

2.7.2 Kravmeldinger

Svarerens reverser er rundekrav og kan meldes uten ekte farge. Høyningen av denne innebærer utgangskrav, akkurat som hoppende borttak. Det er viktig at åpneren melder ut sin hånd ettersom svareren kan passe på minimumsmeldinger.

2.7.3 Fjerde farge

Fjerde farge uten hopp på to-trertrinnet er konvensjonelt krav - til utgang på tretrinnet. Med unntak for svarerens fallende fjerdefarge på tretrinnet etter forhåndspass, om da ikke åpneren har meldt sterkt.
Fjerde farge uten hopp til firetrinnet fastlegger siste farge som trumf. Gjelder selv forsinket /gjentatte meldinger i fjerde farge. Om kravmelding finnes lover meldingen hold i fargen.

Fjerde farge med fallende hopp under 3NT er naturlig invitt med minst 5-5. Med stigende hopp eller hopp til firetrinnet er det splinter (renons hvis over 4 i trumf).
Åpnerens enkle gjenmelding etter fjerdefargekrav er begrenset. Høyning viser tillegg og antyder 5-4-3-1 med svak trekortsfarge.

Obs: 2 etter innledningen 1-1©-1-2 er konvensjonelt og viser 4-0-4-5 uansett styrke. Med 5-6 meldes 3.

Etter åpnerens negative gjenmelding er svarerens hopp, gjenmelding av fjerde farge og aktiv tilbakegang til åpnerens majorfarger krav. Preferanser mellom åpnerens farger eller enkel tilbakegang til dennes minorfarger er derimot ikke krav.

2.8 ÅPNERENS STERKE GJENMELDING

2.8.1 Åpnerens sterke gjenmelding

Reverser etter 1-over-1 og 1NT er inviterende, slik at naturlige minimumsmeldinger ikke er krav. 3 etter 1-1©-1 og 3© etter 1-1-2© er allikevel krav til utgang.

2.8.2 Annet

Etter 1-1-2 er svarerens 2© rundekrav og i prinsipp naturlig ettersom 3© er invitt med 5-5.
Sterk 5-5 meldes via 2© fulgt av 3©. Etter 1-farge-2 viser hopp i ny farge (unntatt 3© etter 1-1) singelton.
1-1-2-4 antyder singel hjerter.

Previous PageTable Of ContentsNext Page