6 Åpners andre melding.

Åpningshånden kommer ofte i den situasjon at det finnes alternative gjenmeldinger. Spørsmålet er hvordan de ulike meldinger skal prioriteres. I den moderne meldeteori forsøker en først å beskrive sin fordeling og deretter styrken. Kan en gjøre begge deler i samme melding er selvfølgelig det ideelt, men ofte må en ha en ekstra melderunde til hjelp. Åpneren bør prioritere sin 2. melding slik :

I. Støtt makker med 4-korts støtte. En bør imidlertid være forsiktig med å støtte makkers minorfarge når det kan finnes en 8-korts majortilpasning, 5-3 eller 4-4. Gjenmelding av en egen god 6-korts majorfarge bør nok prioriteres fremfor å støtte makkers minorfarge.
II. Uten støtte til makker meldes en eventuell sidefarge. En god 6-korts majorfarge gjenmeldes før en 4-korts minorfarge.
III. Uten støtte eller sidefarge gjenmelder åpningsfargen med 5 eller 6-korts farge.
IV. Hvis hånden ikke tilfredsstiller kravene over, gjenmeldes grand på et passende nivå, som viser en jevn hånd innen et forholdsvis snevert poengintervall.

I. Med trumfstøtte til makker.

Når en støtter makkers farge lover det normalt 4-korts støtte. Enkelt støtte viser minimumsåpning, en 12-14NT, hopp i makkers farge viser ca. 15-17 hp, mens hopp til utgang i makkers farge viser 18-19 hp. Et unntak er når makker svarer 2© etter 1-åpning. Han lover da 5-kortsfarge og minst 10 hp, slik at kravene for å støtte til 4© blir redusert tilsvarende.

Eksempel 18.

Q 8 6 4

1 - 1

 

© A 7 5

?

Meld 2 med minimumsåpning.

K 9

 

 

A 9 6 3

 

 

Eksempel 19.

A 9 8 2

1 - 1

 

© 8

?

Meld 3. Bare 14hp (16 med fordeling ),

K Q 4

 

men en spillesterk hånd.

A J T 8 6

 

2 ville vært en grov undermelding.

Eksempel 20.

K 6

1 - 1©

 

© K Q 8 4

?

Meld 3©. Invitt til utgang.

6 3

 

 

A K 8 6 3

 

 

Eksempel 21.

K 6

1 - 1©

 

© A K 8 2

?

Meld 4, splinter. Det viser 18-20 poeng, 4-korts

A K J 6 4

 

hjerter og singel eller renons i kløver, alt i en melding.

4

 

 

II. Åpner melder ny farge.

Ny farge på 1-trinnet viser 12-17 hp og lover minst 4-4 i de meldte farger (unntak : 4-3-3-3 med fire spar). Hvis åpneren kan melde en ny farge på 1-trinnet skal det alltid gjøres fremfor å gjenmelde 1NT.
Ny lavereliggende farge på 2-trinnet (eks. 1© - 1, 2) viser 4 kort i fargen og minst fem kort i åpningsfargen. Poengstyrken er 12-17 og meldingen er ikke krav.
Ny høyereliggende farge på 2-trinnet (eks. 1 - 1, 2©) viser også 4-kortsfarge med minst 5 kort i åpningsfargen. Krav til poengstyrke er minst 16hp. Grunnen er selvfølgelig at vi tvinger makker til å preferere på 3-trinnet. En slik styrkevisende melding kaller vi en revers.
Når sidefargen vises på 2-trinnet kalles det en lav revers. Meldingen er krav for en runde etter at makker har svart på 1-trinnet (eks.1 -1, 2), og krav til utgang når makker har svart på 2-trinnet (eks. 1© - 2, 2).
Ny lavereliggende farge på 3-trinnet (eks. 1 - 2, 3) etter at makker har svart 2 over 1 er krav til utgang og kalles høy revers. Også her lover meldingen minst 5 kort i åpningsfargen og minst 4 i reversfargen. Krav til styrke er minst 16 hp.
Hopp i ny farge (eks. 1 - 1, 2© eller 1 - 2, 3©) viser (17)18-20 hp. Etter 1 over 1 er meldingen krav for en runde, og etter 2 over 1 er meldingen krav til utgang. Etter 2 over 1 viser det normalt 5-5 i de meldte farger.

Eksempel 22.

A Q J 2

1 -1

 

 

© A 6

?

Meld 2NT. Et hopp til 2 vil normalt vise en

A 8

 

skjevere fordeling med en bedre åpningsfarge.

Q J 7 4 3

 

Melder du 1 blir det vanskelig å vise håndtypen senere.

Eksempel 23.

7

1 - 2

 

© A K J 8

?

Meld 2©, naturlig og krav til utgang.

A K J T 3 2

 

Et hopp til 3© ville vist singel hjerter, kløvertilpasning og sleminvitt.

K 4

 

 

Eksempel 24.

A Q T 4 2

1 - 2

 

© K 6 4

?

Meld 3, som samtidig er krav til utgang.

9

 

 

A K J 6

 

 

Eksempel 25.

A Q J 7

1 - 1

 

© K J

?

Meld 2. Dette er en minimumshånd for å hoppe i ny

5

 

farge, og uten kløverknekt ville vi nøyd oss med 1.

A Q J T 7 4

 

 

Grunnen til at vi setter så sterke krav til en hoppmelding er at hender med 4-korts major og lengre minor er svært vanskelige å vise etter en sterk 2-åpning. Husk på at sekvensen 2 -2, 3/ er naturlig utgangskrav. En sterk, ubalansert hånd med minor som lengste farge må vi derfor åpne på 1-trinnet når vi ikke har styrke/stikk nok til å kreve til utgang.

III. Åpner gjenmelder egen farge.

Billigste gjenmelding i egen farge lover minst 5-kort og 12-16 hp. Etter 1 over 1 lover gjenmeldingen 6-kortsfarge. Unntaket er 5-4 hender hvor en ikke får vist sidefargen p.g.a. manglende styrke til revers. Etter 2 over 1 lover gjenmeldingen en rimelig god 5-kortsfarge.
Hopp i åpningsfargen viser en god 6-kortsfarge med minst 15/16 hp. Hopp i minor viser ofte større honnørstyrke enn hopp i en majorfarge. Etter 1 over 1 er hoppmeldingen ikke krav, etter 2 over 1 er det utgangskrav.
Hopp til utgang i majorfarge viser 7(8)-kortsfarge med for stor honnørstyrke til å åpne på 4-trinnet og for liten styrke til å åpne med 2. Etter 2 over 1 (eks. 1© - 2, 4©) viser hopp til utgang tilpasning til makkers farge. Uten tilpasning må åpner hopp til 3-trinnet (som er krav) og eventuelt melde 4 i fargen i neste runde. Dobbelthopp i minor (eks. 1 - 1, 4) er sleminvitt med god 6-kortsfarge og 3-4 korts tilpasning til makkers farge.

Eksempel 26.

K 6

1© - 2

 

© A K 7 6 2

?

Meld 2©.

9 8

 

Hadde makker svart 1 eller 1NT kunne vi vist kløverfargen,

Q J 7 4

 

men etter 2 har vi ikke honnør styrke til å melde 3.

Eksempel 27.

6 4

1 - 1

 

© A Q 4 3

?

Meld 2.

K Q J 6 5

 

Gjenmelding av egen farge på 2-trinnet kan inneholde 5(6) - 4 hender.

T 7

 

Ikke gjenmeld 1NT med all styrke samlet i 2 farger. 

Eksempel 28.

A J 9 8 7 5

1 - 2

 

 

© A Q 7

?

Meld 3. Den gode kløvertilpasningen

6

 

kompenserer for dårlig farge og lite honnørpoeng.

K 8 4

 

 

Eksempel 29.

T 6

1 - 1©

 

 

© A 5

?

Meld 3. Et hopp i minorfarge fører oss ofte til 3NT.

K 8 4

 

Dermed er kravet til god farge større enn ved hopp i major.

A K Q T 7 5

 

 

IV. Åpner gjenmelder grand.

Når åpneren gjenmelder grand på laveste nivå, viser han en minimumshånd med 12-14hp. Eks. 1- 1©, 1NT eller 1 - 2, 2NT.
Hopp i grand viser (17)18-19 hp. Eks. 1 - 1©, 2NT eller 1© - 2, 3NT. I det siste eksempelet kan åpneren ha 5-kort hjerter.
Hopp til 3NT etter 1 over 1 viser en god 6(7)-kortsfarge med gode muligheter for 9 stikk. Fargen bør være så god at den kan gi 6 stikk med singelton hos makker. Poengstyrken er ca. 15-18 hp, og benekter normalt tilpasning til makkers farge.
Variant : Sekvensen 1© - 1, 3NT kan brukes til å vise en sterk hånd med 6-korts hjerter og 3-korts spar, en hånd som ellers er vanskelig å melde.

Eksempel 30.

9 6

1 - 1©

 

© K 7 4

?

Gjenmeld 1NT. Når vi ikke har 4-kortsstøtte

A J 9 5 2

 

til makker prioriterer vi andre alternativer. 

K Q 3

 

 

Eksempel 31.

 

 

 

A J 9 5

1 - 2

 

 

© K 8 7 3

?

Meld 2NT. 4-4-4-1 hender er et problem i alle systemer og eneste

A Q 8 4

 

alternativ med denne hånden er å gjenmelde 2 grand (Jeg pleier å sette

7

 

en spar blant kløveren). Husk at gjenmelding 2©/ viser minst 16 hp og 5-4 i fargene.

Eksempel 32.

K 7 6

1© - 2


© A Q T 7 2

?

Meld 3NT som lover (17)18-19 hp. 

K 9

 

Med 5-korts god majorfarge og 17 hp oppvurderer man hånden til 18 hp. 

A J 4

 

Med dårligere farge velger man oftest å åpne i 1NT. 

Eksempel 33.

6

1 - 1

 

© K J 5

?

Meld 3NT, eller 3 hvis du ikke har vært junior. 

A K J T 5 2

 

 

A 6 2

 

 


6.1 Makker støtter.

Hittil har vi ikke sett på åpnerens andre melding når svarhånden har støtte i åpningsfargen. Vi må skille mellom åpning i minor- og majorfarge.
Etter enkeltstøtte i minor er majorfarge på 2-trinnet vanlig reversmelding, men etter limitstøtte i minor (eks. 1 - 3) er ny farge holdvisende og sikter mot 3NT. Når åpner gjenmelder 2NT etter enkeltstøtte i minor viser det en 18-19 NT. Husk at svarhånden sjelden har så mye som 7 hp.
Etter enkeltstøtte i major viser 2NT en jevn hånd med 16-17 hp, 3NT 18-19 hp, mens en ny farge fra åpner er invitt til utgang. En kan bruke både positive og/eller negative "trial bids", men her skal vi kun se på positive slike. Det vil si at når åpner introduserer en ny farge trenger han hjelp i fargen. Svarhånden hopper til utgang med honnør i fargen, eventuelt med singelton / dobbelton i fargen med maksimum for sin første melding. Hopp i ny farge etter enkeltstøtte i major er sleminvitt og vanligvis renonsvisende.
Ny farge etter limitstøtte (eks. 1© - 3©, 4 ) er cue-bid.

Eksempel 34.

 

 

 

A Q 9 6 3

1 - 2

 

 

© J 9 6 2

?

Meld 3©, utgangsinvitt med tapere i fargen.

A K J

 

 

9

 

 

Eksempel 35.

 

 

 

A 8

1© - 2©

 

 

© K Q T 8 4

?

Meld 4©, denne hånden er for spillesterk til bare å invitere med.

A Q 9 6 3

 

 

7

 

 

Eksempel 36.

9 7 3

1 - 3

 

© A K 6

?

Meld 3©. Viser interesse for 3NT og benekter hold i ruter.

J 7

 

3 er invitt, og vi tar imot med 13-14 gode hp og bedre. 

A Q 9 6 4

 

 

Eksempel 37.

K J 6 3

1 - 2

 

© A K J

?

Meld 2NT. Hele 19 hp, men et spillestikk for lite til å hoppe til 3NT.

Q 5 2

 

 

K Q 2

 

 


Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98