9 Åpningsmeldinger på høyere trinn. Sperreåpninger.

 

 

Vi har definert de høyere åpninger slik :

 

2§

= Sterk - eneste kravåpning.

 

2¨/©/ª

= Svake to.

 

2NT

= 20-21(22) NT.

 

3X

= Vanlige sperreåpninger.

 

3NT

= Gående minor.

 

4§

= Gående hjerter (8 spillestikk).

 

4¨

= Gående spar (8 spillestikk).

 

4©/ª

= Naturlig sperr. Ikke gående farge.

9.1 2§.

Vår 2§ er relativt forskjellig fra Halles 2§. Hvis vi sammenlikner en sterk 2§ åpning med sterke 1 kløveråpninger har de siste en opplagt fordel da man får startet meldingsforløpet et trinn lavere. Den største fordelen har de på hender med 16-20 hp. På den annen side får vi normalt melde i fred når vi åpner i 2§, mens 1 kløveråpningen er det yndet mål for dubiøse innmeldinger og destruktive forsvarskonvensjoner. ACOL brukte opprinnelig halvsterke 2-åpninger og 2§ som utgangskrav. Etter hvert har svake 2-åpninger gått sin seiersgang over hele kloden, og 2§ har tatt over rollen som systemets sterkeste åpningsmelding.

Hvilke krav setter vi til åpning 2§ ?
I riktig gamle dager var det antall honnørstikk som avgjorde hva vi skulle ha. Så kom poengberegningen inn i bildet, og det siste skudd på stammen, er den såkalte taperteorien (Losing Trick Count). Teorien går ut på at enhver farge maksimalt inneholder 3 tapere. Hvis en farge inneholder en honnør (ess, konge eller dame), eller er på to kort (dobbelton), har fargen to tapere. Med to topphonnører eller singelton, har fargen en taper, mens en farge hvor man er renons, har esset singel, ess-konge dobbel, eller ess-konge-dame, er uten tapere. Ess er selvfølgelig mer verdt enn damer, slik at Q x x regner vi for 3 tapere, mens A J T bare regnes som en taper. En normal åpningshånd inneholder 7 tapere, mens vi setter følgende krav til en 2§ åpning :
- Minst 22 hp, eller

- Maksimalt 4 tapere med en enseter eller toseter i major, eventuelt en
major- og en minorfarge, lengst i major, eller
- Maksimalt 3 tapere, eventuelt 9 sikre stikk hvis du har en eller to minorfarger, eller
- Maksimalt 3 tapere hvis du har en majorfarge og en minorfarge, lengst i minorfargen.

Grunnen til at vi bruker så strenge krav til åpningen er at meldingen normalt er krav til utgang. Men det er visse unntak til denne regelen :

- Åpner gjenmelder 2NT etter makkers avslag. Svarhånden kan nå bruke Puppet Stayman for å stoppe i 3 i major.
- Åpner melder 2©/ª etter 2¨/©. Hvis åpner nå gjenmelder sin farge på 3-trinnet er dette ikke lenger krav.

Svar på 2§, og det videre meldingsforløp :

2§ - ?

 

 

2¨

= Jevn hånd og avventende med minst en konge++. Utgangskrav.

 

2©

= Maksimum to damer eller en konge.

 

2ª

= Positiv med 5+ hjerter.

 

2NT

= Posistiv med 5+ spar.

 

3§/¨

= Naturlig, minst 5-kort. Normalt ubalansert.

 

3©/ª

= 7-kortsfarge med 1 taper.

 

3 NT

= Gående majorfarge uten sidestyrke. Minst 6 kort.

 

4§/¨

= Gående farge uten sidestyrke. Minst 6 kort.

 

4©/ª

= Dårlig 8-kortsfarge.

 

 

 

2§ - 2¨

 

?

2©/ª

= Naturlig og minst 5-kortsfarge. Krav til 3©/ª.

 

2NT

= 22-24 hp. Har sjelden 5-korts major. Puppet Stayman benyttes.

 

3§/¨

= Minst 6-kortsfarge. Rundekrav.

 

3©/ª/4§/¨

= 4-4-4-1. Man hopper til fargen rett under singeltonen.

 

3NT

= 25-27 hp.

 

4©/ª

= 9-10 stikk uten sleminteresse. Spillestyrke fremfor honnørpoeng. Svarens nye farge er cue-bid, og hun bør mist ha to potensielle stikk for å gå videre.

 

4NT

= 28-30 hp.

 

2§ - 2¨

 

 

2© - ?

2ª

= 4-7 hp. Minst 4 gode spar, eller 5-kort.

 

2NT

= 5-7 hp og en jevn hånd.

 

3§/¨

= 4-7 hp. Minst 6-kort.

 

3©

= 4-7 hp. Naturlig. Lover sideess eller trumfhonnør.

 

3ª/4§/¨

= Splinter med hjerterstøtte.

 

4©

= Naturlig med hjerterstøtte, men svært dårlige kort.

 

2§ - 2¨

 

2ª - ?

Svar som etter 2§ - 2¨, 2©. 2NT, 3¨ og 3© er naturlig og utgangskrav.

 

2§ - 2¨

 

2NT - ?

Svarhånden melder som etter 2NT-åpning.

 

2§ - 2¨

 

3§/¨ - ?

Ny farge bør vise en god 4-kort. Høyning er sleminvitt - ellers får en melde 3NT!

 

2§ - 2¨

 

3NT - ?

4§ er søkemelding, 4¨ er naturlig sleminvitt, mens 4©/ª er forslag til kontrakt.

 

2§ - 2©

 

?

Stort sett som etter 2§ -2¨, men 2ª er ikke krav og

 

hopp til 3© = Minst 5-kortsfarge og rundekrav.

Etter posistivt svar på 2§ :
Når makker svarer positivt på 2§-åpningen er man straks i slemsonen. Hvis man har 22-24 hp, bør man gjenmelde grand på laveste nivå. Når en har funnet trumftilpasning, kan man melde cue-bid etter vanlige normer, normalt 1.kontroller før 2.kontroller.

Eksempel A.

 

 

 

 

Vest

Øst

Vest

Øst

Vest har 4 tapere med en majorfarge og tilfredstiller

ª A K Q T 8 6

ª 4

2§

2©

åpning 2§.  2© er avslag, 2ª naturlig, men ikke krav.

© A K 7

© T 8 4 2

2ª

Pass

Øst kan melde 2NT for å advare mot dårlig

¨ A 5 3

¨ J 7 6 2

 

 

tilpasning, men velger å passe.

§ 4

§ 9 8 7 2

 

 

 

 

 

Eksempel B.

 

 

 

 

Vest

Øst

Vest

Øst

Vest har utgang på egen hånd, men nøyer seg med 2ª på 2¨.

ª A K Q 9 8 6

ª J T 5 2

2§

2¨

Øst hopper til 4ª som viser en dårlig hånd med sparstøtte.

© A

© 9 8 4 2

2ª

4ª

5§ er cue, og Øst, som har benektet sideess, kan

¨ A Q T 3

¨ K 6 5

5§

5¨

cuebidde 5¨, noe som fyller inn Vest´s hånd,

§ A K

§ 7 2

7ª!

slik at han kan melde storeslemmen.  


9.2 Svake to. 2
¨/2©/2ª.

En svak to-åpning har to funksjoner. Den er nyttig i konstruktive meldinger, da den gir et godt bilde av hånden på et lavt nivå. Men svake 2 er også et destruktivt våpen, fordi åpningen tvinger motparten til å starte meldingsforløpet på 2- og 3-trinnet. Når så svarhånden har tilpasning, og kan sperre videre, må motparten ofte ut og gjette på 3-og 4-trinnet. Vi skiller litt mellom kravene vi må stille til svake to, alt ettersom hvilken hånd man sitter i :

1.og 2.hånd : 6-10 hp, helst 2 topphonnører i fargen og normalt ikke 2 ess. Hånden får heller ikke inneholde en 4-korts sidefarge i major. På grunn av risikomomentet, bør en ikke åpne i faresonen med minimum og dårlig farge!
3.hånd : Når makker har passet, er åpningen til liten hjelp i konstruktiv øyemed. Vi må nå prøve å gjøre det vanskeligst mulig for 4.hånd, som må ha en klar åpningshånd, og derfor kan vi senke kravene noe.

Med xx-KQJxx-xxx-xxx bør du åpne med 2© utenfor sonen. Det er sjelden at motparten klarer å doble deg når du har en så god farge.

4.hånd : I 4.hånd har det stor hensikt å åpne meldingsforløpet på 2-trinnet. Svake 2 i 4.hånd betyr at åpneren tror at hans side har den høyeste kontrakten. Poengintervallet bør være 10-12 hp, og en bør ha en god 6-kortsfarge.
Svar på svake 2 :

- En ny majorfarge fra svarhånden er rundekrav, og åpner melder naturlig.
- En ny minorfarge på 3-trinnet er naturlig, og ikke krav. Åpner passer uten tilpasning.
- Enkel høyning og dobbel høyning i åpningsfargen er videre sperr. Åpner skal passe!
- 2NT er kunstig og krav.

Åpners gjenmelding etter 2NT:

2¨ - 2NT

 

 

?

3§/©/ª

Sidehonnør. Vi går oftest mot 3NT.

 

3¨

Dårlig farge, ingen sidehold.

 

3NT

To topphonnører , ingen sidehold.

 

4 i ny farge

Renons, ikke helt minimum.


4¨ fra svarer etter at åpner har vist sidehonnør kan passes, mens ny farge på 3-trinnet er holdvisende og ny farge på 4-trinnet er cue.

2©/ª - 2NT

 

?

Ny farge på 3-trinnet viser singelton, 3NT = to topphonnører,

 

4 i ny farge = renons ellers returnerer man til 3 i åpningsfargen.


9.3 Sperreåpninger.

Med en sperreåpning mener vi her en åpning på 3-trinnet, 4©/ª og 5§/¨. En sperreåpning stjeler mange meldetrinn og hovedhensikten er naturligvis å gjøre det vanskeligere for motparten å melde. Det som kreves er en lang farge (minst 7-kortsfarge) og samtidig relativt lite honnørpoeng. Nettopp det at man er svak poengmessig, øker sjansen for at motparten har gode kort. Noen ganger treffer vi makker med en god hånd. Derfor må en sperreåpning skje etter visse retningslinjer, slik at makker kan ta en fornuftig avgjørelse etter en slik åpning.
Følgende faktorer bør vurderes før man eventuelt sperreåpner :

- Risiko mot gevinst (soneforholdet).
- Posisjon ved bordet (1., 2. eller 3-hånd).
- Offensiv styrke.
- Defensiv styrke.

En sperråpning bør være så god at du ikke risikerer stort mer en motpartens potensielle utgang hvis du blir doblet. 3-2-1 regelen tilsier at du tåler 3 beter i gunstig sone, 2 i lik sone og 1 i ugunstig sone. Om du skulle følge denne regelen slavisk, ble det ikke ofte du fikk åpne med en sperremelding. Jeg vil heller foreslå 4-3-2 regelen når du vurderer om du skal åpne eller ikke. Man bør nok være fornuftigere i parturneringer enn i lagkamp, for 500 mot 450 er bare 2 imp, mens i parturnering kan det være forskjellen mellom topp og bunn.

 Åpning 3 i minor i sonen bør vise to topphonnører syvende, mens utenfor holder det med en eller eventuelt to topphonnører sjette.

 Åpning 3 i major bør vise ca. 7 spillestikk i sonen, mens utenfor vil en oftest åpne på hvilken som helst 7-kortsfarge.

 Åpning i 4©/ª, 5§/¨ bør nok være i henhold til 3-2-1 regelen, da de aller fleste straffedobler i denne posisjonen.


9.4 Åpning 3NT.

Denne åpningen viser en gående minorfarge (7-kort) med maksimum en dame ved siden av. Svarhånden melder 4§ uten stopper i alle farger (åpner korrigerer så til 4¨, dersom ruter var fargen), mens 4¨ fra svarhånden er sleminvitt i åpners farge. Etter 4¨ kan åpner cuebidde eventuelle singel/renons på 4-trinnet, melde 4NT med 7-2-2-2 fordeling og 5 i åpningsfargen med singel/renons i motsatt minor.

9.5 Åpning 4§/¨.

Denne åpningen er såkalt "Sør-Afrikansk-Texas" og viser en gående farge med nøyaktig 8 spillestikk : 7 gående + sideess, eller 8 gående. Kløver viser hjerterfarge og 4¨ viser spar. Hvis svarhånden melder 4 i den majorfargen som åpner har vist, er dette for spill. Hvis han derimot melder reléfargen (d.v.s. fargen over åpningsfargen), er dette sleminvitt og ber åpneren om å melde 1.kontroll utenom trumffargen, dersom han har noen. Uten det melder han trumffargen som han har vist med åpningen.

Previous PageNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98