10 Motparten forstyrrer. Negative doblinger.

Vi er ikke alene!
Motparten blander seg ofte inn, og vi har delt inn i tre kategorier :

1. Innmeldinger på lavt nivå - negative doblinger.
2. Innmeldinger på høyt nivå.
3. Motparten dobler opplysende.

10.1 Innmeldinger på lavt nivå - negative doblinger.

Dette gjelder de situasjonene hvor vi har åpnet med 1 i farge og motparten melder inn en naturlig fargemelding til og med 2 altså samme intervallet hvor vi benytter negative doblinger. Etter en innmelding må vi ta stilling til om vi skal passe, melde farge eller grand, støtte makker, doble negativt eller kreve ved å overmelde motpartens farge.
Hva som er riktig i det aktuelle tilfelle må du vurdere utfra erfaring og makkerskapsavtaler. Her presenteres noen avtaler som gir et grunnlag for og hanskes med innmeldinger.

Negative doblinger.
Hvis vi har muligheten for å avgi en naturlig melding, bør man gjøre det. Ofte vil imidlertid fiendens innmelding umuliggjøre vår melding fordi :

- vi ikke har honnørstyrke eller fargelengde til å melde på 2- eller 3-trinnet.
- vi ikke har hold i motpartens farge.

I noen av disse tilfellene vil vi kunne bruke en negativ dobling som i prinsippet viser minst
4-4 i de umeldte farger. For at doblingen skal kunne brukes oftere, er det spesielt lengden i umeldt(e) majorfarge(r) som blir prioritet. Jo svakere hånd du dobler negativt med, jo viktigere er det at du har lengde i begge umeldte farger, eventuelt tilpasning til makkers farge.
Vi definerer de ulike muligheter for en negativ dobling slik :

1 - (1) - X

Minst 4-4 i major.

1 - (1©) - X

Nøyaktig 4 korts spar.

1 - (1) - X

4-korts hjerter, evnt. lenger hjerter, men for svak til 2 over 1.

1 - (2) - X

Normalt 4-4 i major, evnt. en sterk hånd med bare en majorfarge.

1 - (2©/) - X

4-kort i motsatt major.

1 - (1©) - X

Nøyaktig 4-korts spar.

1 - (1) - X

Som etter 1 - 1.

1 - (2?) - X

Tilsvarende som etter 1-åpning.

1© - (1) - X

Minst 4-4 i minor.

1© - (2/) - X

4-korts spar, evnt. lenger spar, men for svak til 2 over 1.

1© - (2) - X

4-4 i minor.

1 - (2?) - X

Tilsvarende som etter 1©-åpning.

Hvor sterk må en være for å doble negativt? Hvis makker har muligheten for å svare på
1-trinnet, kan en være nede i 6 hp, hvis makker må melde på et høyere trinn, må en ha honnørstyrke og tilpasning som er tilstrekkelig.
Etter innmelding er fremdeles ny farge krav, majorfarge på 2- og 3-trinnet viser alltid minst 5-kort, mens minorfarge kan være på 4-kort. Etter innmelding 1©, er 1 krav med minst 5-kort i fargen.
Når du spiller med negative doblinger, må åpningshånden gjenåpne med svakere kort enn ellers. Hvis meldingsforløpet f.eks. går 1 - (2) - pass - (pass), vil svarhånden enten ha dårlige kort, eller han har en hånd hvor han er interessert i å straffedoble motparten. Jo kortere åpningshånden er i den innmeldte farge, jo større sjanse er det for at makker vil passe ut en gjendobling. Som en tommelfingerregel kan vi si at med 2 eller færre kort i motpartens farge bør åpner gjenåpne, selv med en minimumsåpning! Men han bør imidlertid ikke gjenåpne med en dobling hvis han har en svært skjev, ensidig hånd. Han bør da heller melde naturlig. Hvis du ville gått med på makkers straffedobling av innmeldingen, skal du gjenåpne med en dobling, hvis ikke meld det du har.
Hvis svarhånden overmelder motpartens farge (eks. 1 - (1©) - 2©) , definerer vi det som utgangskrav uten 4 kort (eller lenger) i umeldt(e) majorfarge(r), eller egen god minorfarge. Indirekte viser altså overmeldingen tilpasning i åpningsfargen, og åpningshånden må være oppmerksom på slemmulighetene. Med en svak hånd prioriterer åpner å melde grand fremfor å vise eventuelle sidefarger.

Eksempel 53.

J 4

1 - (2) - ?

Dobler. En ideell hånd for negativ dobling med 4-korts hjerter,

© K Q 7 2

 

ruterfarge og semistøtte til makkers sparfarge. Lar vi

Q 8 6 3 2

 

sparknekten bli til kløverknekt, er ikke doblingen så attraktiv,

6 5

 

for da risikerer vi å komme i 2 på 5-1.   

Eksempel 54.

8 5

1 - (2©) - ?

Dobler. Hvis makker svarer 2 eller 2NT, sier vi pass.

© 7 2

 

 

A J 9 5 2

 

 

K J 7 4

 

 

Eksempel 55.

A J 9 5 4

1 - (2) - pass - (pass)

Dobler. Til tross for minimumsåpning må vi holde liv

© K 5 4

 

i meldingsforløpet når vi er kort i motpartens farge. 

6

 

 

Q J T 3

 

 

Eksempel 56.

K 6

1 - (2) - ?

Pass. Du får håpe at makker gjenåpner med en dobling.

© Q T 7 2

 

 

K J 8 4

 

 

K 5 2

 

 

Eksempel 57.

A T 3 2

K 7 5 4

Vest

Nord

Øst

Syd

© Q 9 6 5

© A K 2

1

2

Dobl.

pass

6

K 9 7 2

2©

pass

3NT

pass

A Q T 9

5 4

4

pass rundt.

 

 

Når svarhånden først dobler negativt og så melder grand etter at åpner har meldt en ny farge, må han ha 4 kort i den umeldte fargen. Når svarhånden i dette tilfellet ikke støtter hjerterfargen, men melder 3NT, viser han 4-korts spar pluss ruterhold.

Eksempel 58.

A 6 3

1 - (1) - ?

Meld 2. Har makker Q x x (Q x) i spar,

© A J 8

 

skal en eventuell grandkontrakt på hans hånd. 

K Q 7

 

 

J 9 6 2

 

 

Eksempel 59.

7 2

1 - (1) - X - (2) -

3©. Riktignok minimumsåpning, men erfaringsmessig

© A J 9 5

 ?

tror jeg det er riktig å melde med så god tilpasning.

K 8 5

 

Det er viktig at du avtaler dette med makker slik at han

A T 6 5

 

ikke tror 3© viser tillegg.  

Generelt bør åpner, etter negativ dobling fra makker, anstrenge seg for å melde makkers majorfarge med 4-kortsstøtte, men har makkers dobling lovet en major og en minior, bør åpner vurdere å gjenmelde grand eller egen god farge fremfor å melde makkers eventuelle minorfarge. Åpner bør også være forsiktig med å støtte makkers majorfarge med bare 3-kortsstøtte.10.2 Innmeldinger på et høyt nivå.

Vi skal se nærmere på de ulike alternativene svarhånden har etter at 2.hånd har doblet opplysende etter makkers åpning. Pass viser i prinsippet alltid dårligere kort, med ett unntak. Vi kan dele alternativene i 3 :

a) støtte til åpningsfargen.
b) redobling.
c) farge- eller grandmelding.

a) Støtte til makkers åpningsfarge.

Med støtte i åpningsfargen, bør en vise denne så tidlig som mulig. For å differensiere svarhåndens muligheter noe, foreslår vi disse alternativene med støtte til makker :
- Enkel høyning (1© - (x) - 2©) er det svakeste alternativet og lover maks. 5-6 hp, gjerne med en honnør i fargen.
- Pass, etterfulgt av billigste støtte til makkers farge viser at du ville ha støttet direkte til 2 i åpningsfargen uten dobling imellom. Denne sekvensen viser altså 6-9 hp.
- Dobbel høyning (1 - (x) - 3) er en ren sperremelding og lover ingen honnørstyrke. Sonebetont.
- Hopp til 2NT (1 - (x) - 2NT) viser en normal invitthånd hvor svarhånden ville ha meldt 3 i åpningsfargen uten dobling.
- Hopp til utgang (1© - (x) - 4©) er omtrent som uten motpartens innblanding, kanskje noe svakere.
- Redobling etterfulgt av støtte under utgangsnivå er naturlig, men ikke krav. Redobling etterfulgt av 4 i makkers majorfarge, viser at svarhånden ville brukt Stenberg uten innblanding.

b) Redobling.
Redobling er, utenom hopp til 2NT, eneste kravmelding svarhånden har til disposisjon. Redobling viser minst 10 hp, d.v.s. at du og makker disponerer over halvparten av honnørstyrken. Normalt vil svarhånden være interessert i å straffedoble noen av fiendens redningsaksjoner, men det kan også være innledningen til å vise egen farge, evnt. støtte makkers farge. Redobling etterfulgt av egen farge er altså krav for en runde, og etter redobling får ikke motparten spille grand eller udoblet delkontrakt under 2. Etter at makker har redoblet, bør åpningshånden melde direkte med en svak fordelingshånd (en- eller toseter), slik at meldingsforløpet 1© - (x) - xx- (pass), pass viser en jevn hånd eller en sterk fordelingshånd.

c) Egen farge eller grand.
Vi definerer redobling som eneste krav, d.v.s at fargemelding fra svarhånden etter dobling blir begrenset av dette. Allikevel bør åpningshånden prøve å melde naturlig, men en jevn minimumsåpning bør han passe på makkers melding. Når svarhånden melder farge uten hopp etter dobling, viser det normalt 5-kort, men det kan være en god 4-kortsfarge på ettrinnet. Fargemelding med hopp (1© - (x) - 3) er sperr og viser en vanlig sperreåpning i fargen. Hvis svarhånden melder 1NT etter dobling, viser han (6)7-10 hp, og han kan ha en dårlig 4-korts majorfarge.

 

Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98