11 Doblinger.

Til nå har vi konsentrert oss om meldingene til åpneren og hans makker. Dessverre åpner motparten meldingene halvparten av tiden, og da gjelder det å være forberedt. Etter at motparten har åpnet meldingene, må vi ta stilling til om vi skal passe, melde eller kanskje doble opplysende. Risiko kontra mulig gevinst vil være avgjørende for vårt valg, de fleste gangene vil det være lett, men i enkelte tilfeller vil vi komme i grenseområdene.
Vi vil i denne artikkelen forsøke å etablere noen normer for opplysende doblinger og makkers svar på disse, og vi skal se på andre typer doblinger. Hvis du har spilt bridge en stund, vil du kanskje være uenig i mye av det som blir sagt her - husk at det viktigste er å ha avtaler som du og makker er enige om.

11.1 Opplysende dobling.

Dette er vel den første konvensjonelle melding som kom i bridgens historie og er, sammen med Stayman og Blackwood, kjent og etablert verden over. Kravene til en opplysende dobling er imidlertid forskjellige vi skiller mellom den tradisjonelle amerikanske robberstilen, hvor en satte strenge krav til honnørstyrke og tilpasning til de umeldte farger, og den italienske, hvor kravet stort sett var egen åpning. Vår stil ligger muligens et sted midt i mellom, kanskje nærmest den tradisjonelle, da vi stiller endel krav til tilpasning i umeldte farger.
Vi definerer en opplysende dobling slik :

En dobling av en fargemelding på 1-,2- eller3-trinnet er opplysende forutsatt at :

- makker til den som dobler opplysende ikke har avgitt noen positiv melding.
- motparten ikke har meldt mer enn 2 farger.

 

 

Eksempler på opplysende doblinger :

 

1© - (x)

Vi ser at i alle disse eksemplene

 

1© - (pass) - 2 - (x)

tilfredsstiller vi definisjonen.

 

2 - (x)

 

 

1© - (pass) - 3© - (x)

 

 

1 - (pass) - 1© - (pass), 2© - (x)

 

Selv blant eksperter kan det være tvil om en dobling er for straff eller opplysende. Her er noen av grenseområdene :

1© - (pass) - 1NT - (pass), 2© - (x)

Når 2.hånd doblet gjenmelding av åpningsfargen

1© - (pass) - 2 - (pass), 2© - (x)

var det etter den gamle skole for straff. Her er den opplysende.

1© - (x) - 2© - (pass),
pass - (x) - 3© - (pass),
pass - (x)

Den første doblingen er opplysende, den andre er en gjentatt opplysende dobling som forteller om ekstra styrke, og vi definerer også den tredje doblingen som opplysende. Dobleren har nå opplagt en meget sterk trefargehånd, men han bør samtidig ha minst 4 sikre defensive stikk.

 

Forsvarsmeldinger mot sperreåpninger [Eks. 3© - (x)] finnes det mange av, vi definerer våre doblinger slik at dobling av 3 er opplysende, mens dobling av 4 er straff.
Dobler vi sperremeldinger som ligger i mellom, vil det være en kombinasjon av straff og opplysende - jo høyere åpningsmelding, desto mer straffebetont er doblingen. Du vil aldri doble 3© uten spartilpasning, mens du godt kan doble 4 med renons i hjerter.
Hvis åpningsmeldingen blir passet rundt til 4.hånd, gjelder stort sett de samme prinsipper som for 2.hånd, selv om kravet til poengstyrke ofte kan reduseres. Vi skal se nærmere på 4-hånds problemer i et senere kapittel.
Også åpningshånden kan doble opplysende. Vår definisjon gjelder også her. Når motparten har blandet seg inn i meldingsforløpet, kan åpneren få vist tilleggsstyrke og tilpasning til umeldte farger gjennom en opplysende dobling.
Eksempler :

1 - (1©) - pass - (2©), X

1 - (pass) - pass - (1), X

1 - (1) - pass - (1©), X

1 - (2) - pass - (3), X

I ingen av disse eksemplene har doblerens makker avgitt noen positiv melding, og doblingne er altså opplysende. I eksemplene lover åpneren omtrent alltid 4 kort i den umeldte majorfargen.


11.2 Hvilke krav setter vi til opplysende dobling?

Det er i hovedtrekk 3 typer hender som vi starter med en opplysende dobling :

a) Hender med åpningsstyrke eller bedre og tilpasning til de umeldte farger.
b) Sterke, balanserte hender som er for sterke til innmelding 1NT.
c) Ensetere eller tosetere som er for sterke til en vanlig innmelding.

a) Hender med åpningsstyrke eller bedre og tilpasning til de umeldte farger.

Omtrent alle dine opplysende doblinger vil ligge innenfor denne typen. Du bør ha minst 3-kortsstøtte til umeldte farger, og hvis du dobler opplysende over en majoråpning, bør du ha fire kort i den andre majorfargen. Innlysende er den helt ideelle fordeling 4-4-4-1 eller 5-4-4-0 med kortfarge i motpartens åpningsfarge. Men hvis du insisterer på en slik fordeling for å doble opplysende, vil du sjelden få dratt frem rødlappen. Men husk, jo dårligere tilpasning du har til de umeldte farger, jo sterkere bør hånden være.

Alle disse hendene vil vi doble opplysende med over motpartens ruteråpning :

K 9 8 5

Q T 9 8

A Q J

© K Q 7 4

© K T 8 7

© K Q T

7 4

-

6 3

A T 7

A J T 5 2

K T 8 7 2


Hvor mange poeng trenger vi for å doble opplysende? To faktorer vil være avgjørende :

- hvilke trinn du tvinger makker til å svare på.
- hvor god fordeling du har.

Vi dobler opplysende alle åpninger fra 1 til og med 4©. Selvsagt må minstekravet til doblingen være større jo høyere åpningen er. Også soneforhold, styrken til motpartens åpning og om makker har passet i åpning eller ikke, influerer på krav til styrke og fordeling.

b) Sterke, balanserte hender som er for sterke til innmelding 1NT.

Vi har definert styrken for innmelding 1NT til 15-18 hp. Hvis du vil doble opplysende med en hånd som har lavere honnørstyrke enn dette, må det være en hånd som passer inn under type a). Hvis vi dobler opplysende og gjenmelder grand på laveste nivå etter makkers svar viser vi en hånd som var for sterk til innmelding 1NT, d.v.s 19-21 hp. Opplysende dobling fulgt av hopp i grand viser dermed 22-24 hp.
Disse intervallene gjelder kun når makker har avgitt en tvungen minimumsmelding. Har makker meldt frivillig eller hoppet i ny farge, må dobleren melde sterkere med over 19 hp (hopp i grand eller overmelding).

c) Ensetere eller tosetere som er for sterke til en vanlig innmelding.

For å doble med denne typen hender krever vi en honnørstyrke på minst 16-17 hp, eventuelt 8-9 spillestikk med en majorfarge. Dette vil igjen si at våre innmeldinger spenner over et langt poengintervall. Det vil vi komme tilbake til når vi skal behandle innmeldinger.

Motparten åpner meldingsforløpet med 1, og du sitter i 2.hånd med :

K 6 3

Tilpasningen til de umeldte farger tilfredstiller kravene under a),

© A Q J 9 4

allikevel melder vi inn 1©. Det er ingen fare for at vi mister noen

A T 7

utgang, for makker melder med mer en 10 hp. Dobler du med denne

9 5

hånden risikerer du å miste 5-3 i hjerter, og makker får problemer med å finne beste utspill dersom fienden kjøper kontrakten.


Dobling etterfulgt av ny farge, viser altså minst 16 hp. Hvis vi dobler og så hopper i en ny farge, viser vi en enda sterkere hånd. Hvis vi har en så sterk hånd at vi vil kreve til utgang, må vi først doble, deretter overmelde motpartens farge for så å melde egen farge.
Med en toseter vi vil normalt melde som beskrevet på side 4, under avsnitt 2.3.


11.3 Svar på opplysende dobling.

Vi kan dele svarene på opplysende dobling inn i 4 :

1. Negative svar.
2. Halvpositive svar (invitthender).
3. Positive svar.
4. Frivillige meldinger.

1. Negative svar.

Et negativt svar på en opplysende dobling definerer vi som en fargemelding uten hopp. Et negativt svar lover ingen honnørstyrke, men en kan ha 8-9 hp og allikevel svare negativt. På begge disse hendene svarer vi 1 etter at makker har doblet opplysende etter 1-åpning :

J 6 4 2

K 7 5 2

Legg merke til at vi melder 1 fremfor 1 på hånd nr.2,

© T 3 2

© J 8 5

vi prioriterer alltid major foran minor.

9 8 6

K 6 4 3

Selv med 5 ruter og 4 spar ville vi meldt 1 med tilsvarende

7 4 2

J 8

honnøstyrke.  

Motparten åpner med 1, du dobler opplysende, og makker svarer 1.
Hva melder du med :

J 6 2© A K T 4

© A K T 4

© A K T 4

© A K T 4

K 6

4 3

K 7

7

Q 7 4 2

A Q 8

A Q 7

A Q 7 5

Vi sier pass med den første, løfter til 2 med nr.2, melder 3 med nr.3 og melder 4 med den siste hånden.

2. Halvpositive svar.

Disse svarene er ikke krav, men lover alle en viss honnørstyrke.

- Enkelt hopp i en majorfarge viser normalt 5-kortsfarge og ca.8-10 hp, men kan også være 4-kortsfarge med 9-11 hp.
- Enkelt hopp i en minorfarge er invitt til 3NT og viser minst 4-kort og 8-11 hp.
- 1NT. Viser 7-10 hp, hold i åpningsfargen og benekter normalt umeldt(e) majorfarge(r).
- 2NT. Viser 11-13 hp, hold i åpningsfargen og benekter normalt umeldt(e) majorfarge(r).
- Dobbelt hopp i en majorfarge er "sperreinvitt" med minst 5-kortsfarge, men sjelden mer enn 10 hp.

3. Positive svar.

Et positivt svar er når svarhånden melder utgang direkte eller overmelder motpartens farge. Da en slik overmelding ikke er utgangskrav, må dobleren vise tilleggsstyrke direkte. Hvis svarhånden overmelder og så støtter doblerens farge på 2-trinnet, viser det normalt 4-kortsfarge, mens overmelding etterfulgt av ny farge på 3-trinnet viser 5-kortsfarge. Ingen av disse meldingene er imidlertid krav.
Hvis svarhånden sier pass på makkers opplysende dobling, lover han en meget solid trumffarge og forventer at makker spiller trumf ut.

4. Frivillig melding.

Når åpnerens makker melder etter en opplysende dobling, trenger ikke makkeren til dobleren melde. Hvis han allikevel melder, er det fordi han vil og ikke . I bridgeterminologien kaller vi dette for en frivillig melding, og det viser alltid visse verdier. En frivillig melding på 1-trinnet antyder 5-9 hp, på 2-trinnet 6-10 hp og på 3-trinnet 8-11 hp. Lengde og kvalitet på fargen vil selvfølgelig være en viktig faktor.
Begrepet frivillig melding gjelder ikke når åpnerens makker redobler. Etter en redobling vil motparten omtrent alltid få kontrakten, slik at dersom doblerens makker melder, er det for å unngå en straffedobling, eventuelt hjelpe makker med utspillet. Alle hoppmeldinger er sperrebetonte, slik at hvis du derimot skulle ha en halvpositiv hånd, må du si pass i første omgang og så komme sterkere igjen senere.
Hvis motparten har meldt to farger, (eks. 1 - (x) - 1©), vil et cue-bid i motpartens første farge vise tilpasning til de to umeldte farger, mens et cue-bid i den andre fargen er utgangskrav. Andre meldinger blir som etter frivillige meldinger.


11.4 Responsive doblinger.

I den moderne meldeteori blir det mer og mer sjeldent å bruke straffedoblinger i kompetitive sekvenser. En responsiv dobling har mye til felles med en negativ dobling, den viser styrke til å være med og sloss om sluttkontrakten, men benekter samtidig en meldbar farge. Vi kan bruke en responsiv dobling etter at vår makker har doblet opplysende en åpningsmelding på 1- eller 2-trinnet og åpnerens makker har støttet et eller to trinn.

1 - (x) - 2 - (x)

I dette systemet bruker vi responsive doblinger til og med 3. Et unntak er når åpningsmeldingen er svake to, makker dobler og motstander til høyre støtter åpningsfargen på 3-trinnet. Også i dette tilfellet vil doblingen være responsiv.

2© - (x) - 3© - (x)

Hva en responsiv dobling viser, er det stor uenighet om. I den norske versjonen benekter en slik dobling umeldt(e) majorfarge(r). Hvis vi i det første eksempelet har en 4-korts majorfarge, melder vi den direkte. Dette blir også den varianten som vi skal bruke i Naturales. Etter utenlandsk meldeteori viser en responsiv dobling tilpasning til alle umeldte farger, slik at med 4-4-3-2 fordeling og 6-10 hp vil man doble responsivt i vårt eksempel.
En tilleggsvariant som en kan legge inn er at en kan doble responsivt med en svak hånd og lang majorfarge som en ikke har honnørstyrke til å vise direkte.

Har en f.eks :

8 7 2

etter meldingsforløpet : 1 - (x) - 2 - ?, er det

© K J T 7 3

fristende, men altfor farlig å melde 3©, da makker vil 

J T 5

forvente en bedre hånd. Løsningen blir da å doble 

6 4

responsivt og så melde 3© i neste runde. 11.5 Straffedoblinger.

Vi kan dele straffedoblinger inn i to typer :

a)Offensive.

Dette er de tilfellene hvor du og makker har mesteparten av honnørene og velger å straffedoble motparten fremfor å spille kontrakten selv. Forventningen er selvfølgelig å få en større pluss enn egen kontrakt kan gi. Når motparten stamper over din utgang eller slem, må du ofte doble dem selv om plussen du får er mindre enn egen utgang/slem. Dette gjelder spesielt når du og makker har minimum for de tidligere meldingene.

b) Defensive.

Selv om motparten har mesteparten av poengstyrken, hender det at de kommer i kontrakter som vil gå bet på grunn av dårlig sits. Det vil ofte være god butikk å doble slike kontrakter, men før du dobler bør du være sikker på at :

- motparten ikke kan rømme til en kontrakt som står.
- de er i en normal kontrakt som f.eks. alle i en parturnering kommer i, og hvor det å få plussen ikke nødvendigvis gir en god score.


11.6 Utspillsdirigerende doblinger.

En utspillsdirigerende dobling er ikke primært for å få størst mulig pluss på spillet, men heller å gi din side en sjanse til å få pluss på spillet, når makkers normale utspill vil gi kontrakten.

a) Dobling av slem.

En dobling av motpartens slem forlanger alltid et unormalt utspill. Den som har utspillet bør prioritere slik :

- spille ut blindemanns først meldte farge.
- hvis makker har meldt en farge skal den ikke spilles ut.
- gi makker en stjeling hvis han har doblet på en renons.

b) Dobling av 3NT.

- hvis motparten har meldt alene forlanger doblingen blindemanns først meldte farge ut.
- hvis du eller makker har meldt en farge hver, skal utspillerens farge spilles ut.
- hvis du eller makker har meldt en farge, skal den spilles ut.

c) Dobling av kunstige meldinger.

Dobling av cue-bids og andre kunstige meldinger (f.eks. svar på Blackwood, Stayman og overføringer), kan gi utspilleren en god hjelp til utspillet. Husk at en slik dobling viser honnør i fargen og ikke nødvendigvis lengde. Her kan en også trekke negative slutninger. Det at makker ikke doblet en kunstig melding tilsier ofte at en skal prøve en annen farge i utspillet.

Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98