Veiledningsgruppe 2010-2012:  Møtereferat 29. april 2011
 Referat møter 26.04.11. Referent Anja

Møte nummer 37: Rusmedisin, Chr. Oehldick invitert innleder. Møteansvarlig Anen-Lisbeth

Viktig med grundig anamnese, fastlegen bør ha møtt pasienten flere ganger
Koble på sosialtjenesten og andre aktuelle
Innhente opplysninger fra Legevakt, tidligere fastlege, fengsel etc.
Viktig å kartlegge omfang og varighet av avhengigheten. De fleste har opplevd en eller annen form for grov omsorgssvikt (2/3). Det er enkelte som har kommet inn via smerteproblematikk. De færreste pga nyskjerrighet/”feil miljø” etc.
Bruk sosialtjenesten til å innhente info fra ulike aktører og til å koordinere.
Henvisningsprosessen:  via almennlegen/sosialtjenesten og til Avdeling for rusmedisin på HUS. Der koordineres henvisningene og de skal svare innnen 30 dager.

Under Helse Bergen ligger 1) Somatisk divisjon 2) Psykiatrisk divisjon og  3)Tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige ( Avdeling for rusmedisin).

Under Avdeling for rusmedisin er det  flere enheter:  LAR-enhenten, Vurderingsenheten, Poliklinikk for vanedannende legemidler (skal være legeforskrevet, de ruser seg ikke men er avhengige, drives av en psykolog og en psykiater)

Poliklinikk for vanedannende legemidler: lages nedtrappingsplan. Kognitiv terapi. Mindfulness: bevissthet omkring  egne tanker. (Videreutvikling av kognitiv terapi, forestilling om at tankene er skyer som flyter forbi. Konsentre seg om pusten, øve på å la tankene flyte forbi??? Må googles…) Gruppebehandling. Det er spesielt to grupper: Benzo og angst. Smerter og benzo.

Hva med pasienten som er nesten døden nær og som ikke ønsker behandling: koble inn sosialtjenesen, bekymringsmelding dit.
Hvis pasienten ønsker: kan legge inn på rusakutten på Legevakten.  Kun to dagers opphold men Avdeling for rusmedisin har daglig kontakt der og kan forsøke å snu seg rundt for å sy sammen  noe etter det. Det kan eks. bli mulighet for videre til Skutevikenklinikken.

Hvilke behandlingstilbud finnes under Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin;

1)LAR  2)Vurderingsenheten 3)Poliklinikk for vanedannende legemidler 4) Askøy Klinikken (gamle Askøy Blåkors, 26 sengeplasser, døgnbehandling, er avruset når de kommer dit, negative urinprøver, skal jobbe med sin avhengighetstilstand, skal være rusfrie) 5) Forsterket ruspost (FRP,tvang, 6 sengeplasser, Martenbygget ved Sandviken. 6) PUT (psykiatrisk ungdomsteam, aldersgrense 30, C. sundtsgate. Poliklinisk oppføgig av ungdommer med rusproblemer.  7) Floen behandlingskollektiv (leil i Bergen sentrum , gård i Manger)

Avdeling for rusmedisin ligger under Helse Bergen.
I tillegg finnes Stiftelsen Bergensklinikknene. De har 1) poliklinikk 2)pårørendetibud.3) PUT.  4)Avdeling for spilleavhengighet. Skutevikenklnikken (avrusningsenhet, 20-30 senger, kjønnsdelt)     5) Hjellestadklinikken (ofte etter at de har vært på avrusning på Skutevikenklinikken).

I tillegg finnes også Kalfaret behandlingssenter (egen stiftelse, ofte ungdommer)

 

KONKLUSJON: Alle henvisninger skal til Avdling for rusmedisin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


MØTE NUMMER 38. Psykisk helsevern, Denise.

Hvis det er grunnlag for å anta at en pasient fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern skal  skjema for “ Begjæring om tvungen legeundersøkelse/tvungent psykisk helsevern” fylles ut dersom det er gjort forsøk på å undersøke ham på frivillig basis eller at dette ansees nytteløst.
Det er kommuneoverlegen eller en som han har gitt delegasjon som skal fylle ut dette skjemaet, IKKE den legen som skal undersøke pasienten.
Dersom en ved undersøkelsen finner grunnlag for å legge pasienten inn på tvang skal “Legeerklæring ved innleggelse i psykiatrisk sykehus fylles ut og pasienten skal undersøkes av nok en lege som (gjerne lege ved institusjonen der han skal innlegges).

Dersom det på sykehuset fattes vedtak om tvangsinnleggelse skal kontrollkommisjonen gå gjennom vedtaket og se at alle papirene er i orden.  Minimuml hver 3. mnd skal det være en “paragrafvurdering”; vurdering av om vilkårene fremdeles er tilstede.Denne siden er sist oppdatert av John Leer 18.01.2011 08.02.11 22:38  
O mihi frustra suscepti labores.