Opptaksprøven
 
Kandidaten må bestå alle de tre følgende delprøver for å opptas som medlem:
 
¤ Stemming- 3 timer:   Det kreves optimal stemming av et piano med utgangspunkt 440Hz. Pianoet vil være mellom 112 og 125 cm høyt, og av et anerkjent fabrikat. Alle elementer vil bli kontrollert; temperatur (kvarter, kvinter, terser, sekster), oktaver, kor og stemmeholdbarhet. Bruk av elektroniske hjelpemidler er ikke tillatt. ( Se tilhørende bedømmings og poengskjema.)
¤ Teknisk prøve - 1 time:   Midtpartiet skal reguleres (mekanikk og klaviatur). Kandidaten får tildelt et piano som er regulert på forhånd. Det er lagt inn 15 uregelmessigheter eller feil. Kandidaten må utbedre minst 12 av disse for å bestå. Utbedringene skal være fagmessig riktig utført. Kandidaten må selv ta med verktøy til dette.
¤ Teoretisk prøve - 1 time:   Kandidaten får 10 spørsmål om flygelmekanikk og regulering av denne. Minst 8 av disse må være riktig besvart. Alle svarene vil være hentet fra tilgjengelige norske utgivelser om emnet. (For eksempel Carl-Johan Forss´ bok om flygelmekanikkjustering.)
¤ Hele prøven skal utføres i løpet av 5 timer.
 
Søknad om opptak må sendes skriftlig til styret i foreningen, da med anbefaling fra minst ett aktivt medlem som på bakgrunn av en tilfredsstillende utført prøvestemming kan bekrefte at kandidaten er skikket til å ta prøven. Det koster kr. 1.000,- å gå opp til prøven. Dette må betales via bankgiro på forhånd. Dersom kandidaten kun består enkelte av delprøvene vil han/hun ikke måtte ta disse på nytt ved evt. ny prøve. Har man bestått en del er man ferdig med denne. Tidsfristen vil bli justert i forhold til dette.
 
Utstyr og framgangsmåte:
 
¤ Stemmegafler, nøyaktig kalibrert a= 440 Hz eller a=442Hz
Alt annet verktøy medbringes av kandidaten
¤ Bedømmelseskomiteens formann leder opptaksprøven. Dersom formannen ikke er tilstede skal han oppnevne et av de andre tre medlemmene som leder på sine vegne. Denne må ha forsvarlig erfaring og ansiennitet.
¤ Instrumentene klargjøres og prepareres slik at alt er klart før prøven begynner. Instrumentene som skal stemmes bør ikke avvike med mer enn 1 1,5Hz i forhold til a=440/442Hz. Ned-stemming til 442Hz må ikke forekomme. Instrumentene til den tekniske prøven skal uføres på instrumenter som i utgangspunktet er i orden og regulert. Og feilene som legges inn skal være notert av komiteen før prøven.
¤ For kandidater som tar hele prøven starter man med teoretisk del på 1 time. Denne utføres uten pauser, uten hjelpemidler og uten mobiltelefon. Stemming og teknisk prøve kan deretter utføres sammenhengende i den rekkefølge kandidaten ønsker innen resterende 4 timer. Evt. pauser og toalettbesøk undrer prøven skal gjøres under oppsyn, - uten kommunikasjon mellom evt. andre kandidater. Evt. tidstap i forbindelse med dette kan ikke legges til den normerte tiden. Dersom kandidaten melder at han/hun er ferdig før utløpt tid er det ikke mulig å gå tilbake å fortsette prøven.
¤ For kandidater som kun trenger å ta deler av prøven gjelder følgende normert tid:   Teoretisk prøve 1 time, stemming 3 timer, teknisk prøve 1 timer
¤ Kandidatene tildeles nummer som føres opp som identifikasjon på poengskjemaet i stede for navn. Tilvisning av instrumenter skjer etter loddtrekning. De to andre medlemmene av bedømmelseskomiteen utover formann, bør ikke - så langt dette er mulig - få vite hvilke personer som står bak besvarelser og instrumenter.
¤ Bedømmingen av stemming gjøres av kommisjonsmedlemmene enkeltvis alene, - inntil siste punkt som er stemmeholdbarhet, dette utføres samlet. Bedømmingen av både teoretisk og teknisk del kan gjøres av en samlet komité.
 
Poengsetting og kvalifikasjonskrav:
 
¤ Stemmingen består (iflg. skjema) av 10 elementer. Hvert element vurderes etter skjønn, med en skala fra 1 10 hvor 10 er best.Deretter summeres de 10 elementene sammen og det beregnes et gjennomsnitt for hele stemmingen. For å bestå må ingen enkelt elementer ha lavere poeng enn 6, og i sum ikke lavere enn 8 poeng. Ved større poengmessig avvik enn 4 poeng mellom høyeste og laveste (f. eks 10 - 7- 5) på de enkelte elementene, må bedømmingen for disse gjøres på nytt. Dersom det fremdeles er stort avvik må komiteen gå inn samlet å utøve skjønn under ledelse av formann.
¤ I teoretisk del kreves 8 av 10 spørsmål rett besvart.
¤ I praktisk del kreves 12 av 15 feil korrekt rettet/regulert.
¤ Når bedømming er utført fylles det ut et nytt skjema påført navnet til kandidaten, og det bekreftes hvilke delprøver som er bestått, og om prøven er bestått i sin helhet. Kandidaten får en bekreftet kopi av dette, - senest ved krav om innbetaling av kontingent.
¤ Ved tvil skal kandidaten gis en rimelig grad av mulighet til å korrigere muntlig i dialog med prøvekomiteen.
¤ Dersom kandidaten stryker på stemmingsdelen med kun inntil ett poeng (d.v.s. samlet ikke lavere en 7 poeng) og har bestått på de andre delene tilbyr foreningen fortrinn ved neste opptaksprøve, senest innen ett år, samt at kandidaten da slipper prøvegebyret på kr. 1.000,-. Det forutsettes ny prøvestemming og anbefaling fra aktivt medlem i foreningen igjen.