send fra wkeim@broadpark.no:

Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 9.1.2004


Til
Studiegruppen
Høgskoleadministrasjonen (HA)
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Jonsvannsveien 82
7004 Trondheim


Anmodning om innsyn i kommunikasjonen mellom HiST og UFD

Sensuren skal ifølge Lov om universiteter og høgskoler § 50, 4. avsnitt foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
Dette har vært praktisert slik at 3 uker var 15 virkedager før. Det snakkes om at departementet har forandret det til 12 virkedager. Da grunnene er hittil ikke tilgjengelig for meg begjæres innsyn:

God ledelse er transparent når det gjelder slike ting. Hvis det skulle vises seg, at både den prinsipale og den subsidiære anmodningen ikke etterkommes, kreves innsyn i den øvrige ikke skriftlige kommunikasjon med departementet for å oppnå god ledelse allikevel.

Jeg mener å huske en uttalelse av den danske ombudsmann i en klagesak i Grønland konkluderte nettopp at fravær av skriftlig dokumentasjon ikke skulle stå i veien for innsyn. Jeg vil ikke nøle å foreslå den samme løsningen av dette problemet til sivilombudsmannen.

Hvis det ikke foreligger et svar innen en uke, vil en tilsvarende innsynsanmodning sendes forskningsdepartementet.

Med vennlig hilsen

Walter Keim

Kopi: CC: rektor@hist.no, ansatte@hist.no

26.1.04: HAs svar: Ingenting skriftlig funnet, hva som  står i møteprotokollene og ble sagt muntlig er ikke besvart.

28.1.04: Klage til Sivilombudsmannen. Svar 2.2.04: Sivilombudsmannen behandler saken etter at departementet er ferdig. Departementet ga 3.2.04 innsyn i muntlig kommunikasjon.

[Hva brukes økt makt til i HiST?] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD]