Subject: SV: UHRs epost brev til høyskolene og universitetene
Date: Thu, 15 Jan 2004 13:21:54 +0100
From: "Guri Bakken" <Guri.Bakken@uhr.no>
To: "Walter Keim" <walter.keim@gmail.com>
CC: "Ola Stave" <ola.stave@uhr.no>I den konkrete saken var elektronisk formidling av departementets ønske om informasjon den raskeste måten å nå institusjonenes ledelse på. Jeg er ikke kjent med hvorvidt noen av institusjonene benyttet anledningen til å melde sine erfaringer inn til departementet. UHR hadde ingen annen rolle i saken enn å være formidler av departementets ønske.

Lovparagrafens formuleringer om sensurfrist er ikke av ny dato, men var nøyaktig de samme ved den store lovrevisjonen i 1995. Universitets- og høgskolerådet har ikke mottatt henvendelser fra institusjonene som tyder på at dette er et problem som man har ønsket å løfte opp på nasjonalt plan. Universitets- og høgskolerådet har heller ikke vært involvert i spørsmål om tolkning/definisjon av paragrafens formuleringer.

Når det gjelder arbeidsbelastning for den enkelte arbeidstaker, er det en sak mellom arbeidstaker, fagforening og institusjon.

Vennlig hilsen

Guri Bakken
rådgiver

Universitets- og høgskolerådet
Pilestredet 46 B
0167 Oslo

Tlf.: +47 22453957
E-post: Guri.Bakken@dnu.uib.no-----Opprinnelig melding-----
Fra: Walter Keim [mailto:walter.keim@gmail.com]
Sendt: 15. januar 2004 11:55
Til: Guri Bakken
Emne: UHRs epost brev til høyskolene og universitetene


Hei,

jeg hadde lyst å informere deg om hvordan dine brev blir brukt i praksis på min arbeidspass: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/bortfall_julebonus.htm

Var det slik det var tenkt?

Er det ikke egentlig UHR sin oppgave å fremme interessene til høgskolene på en måte som tar hensyn til ansatte?

--
Hilsen/Regards Walter Keim
Skal lærere rette eksamen i julen? http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/
-----------------------------------------------------------------------
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for informatikk og e-læring Sør-Trøndelag College,
Faculty of Information Technology and e-Learning tel. (+47) 73 55 95 74 http://home.broadpark.no/~wkeim/

[Hva brukes økt makt til i HiST?] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD]