"Kvalitet er å bli hørt" HiSTs kvalitetssystem

Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 20.1.2004 (oppdatert senere)


Til
Organisasjons- og personaldirektør
Høgskoleadministrasjonen (HA)
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Jonsvannsveien 82
7004 Trondheim


Manglende respons på begjæring om innsyn

jeg refererer til e-postbrev datert 12.1.04, der det opplyses at studieadministrasjonen arbeider med saken.

Jeg kan ikke se å ha fått svar på anmodningen om innsyn datert 9.1.04 (med en ukes svarfrist), som jeg trenger for å styrke min kommunikative kompetanse for klagen til departementet, datert 2.1.04.

Brevet fra studieavdelingen 12.1.04 tar opp tolkning av sensurfrister:

  1. At 3 uker tilsvarer 15 virkedager har vært fast praksis i flere tiår. Fleksibiliteten før sommer 2002 gikk ut på tillate utvidelser av dager i enkelte tilfeller opp til flere uker. At HA som ny aktør ikke er kjent med det, kan ikke vektlegges. NTNU følger gammel praksis. Avdelinger som ikke ennå er styrt av HA, praktiserer dette fremdeles slik som før. Når det gjelder fjernundervisning finnes det en dispensasjon og sensurfristen er 4 uker, jfr. FOR 2002-11-19 nr 1477: Forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. på grunn av at det er mange studenter enkelte ganger og at det tar tid at posten kommer fram. Dette ble praktisert slik at 4 uker ble en måned dvs. f. eks. fra 13.12.2002 til 13.1.2003. I tillegg kom helligdagene dvs. sensurfrist ble 17.1.2003. Julen 2003 ga eksamensdato 12.12.2003 sensurfrist 9.1.2004.
  2. Rettskildefaktor praksis og sedvane er ikke tatt hensyn til i studieavdelingens betraktninger. Hensynet til praksis skal nettopp styrke forutsigbarhet bl. a. hindre at slike uventete forandringer skjer. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for disse forandringene. Prof. J. F. Bernt har i sine kommentarer til loven ikke uttalt seg om problemstillingen. NOU 1993:24 går heller ikke inn på dette, men henviser bare til loven av 1989.
  3. Jeg støtter studentenes krav om å få vitnemålet til fastsatt tid. Hver lærer får en eksamensplan der man ser at eksamensperioden (f. eks. sommer 2003) er ca. 4 uker. Når vitnemålsutskriften legges til datoen for siste sensurfrist, kan man med intelligent målstyringstanken oppnå, at bare sensurfrist på siste eksamen må være ferdig på dagen. Å innføre her et prisipprytteri med at alle må være ferdig innen 3 uker er lite intelligent og minner om å skyte spurv med kanon.
  4. Når studieseksjonen "ikke er uenig i at 3 ukers fristen burde kunne forlenges ... at 3 uker tilsvarer 15 virkedager" virker lite overbevisende, da en uegnet måte foreslåes å fremme det.
  5. Det refereres til UHRs uttalelse 15.1.04 at "arbeidsbelastning for den enkelte arbeidstaker, er det en sak mellom arbeidstaker, fagforening og institusjon". Derfor er det etter min menig bedre at klagen datert 2.1.04 går direkte til departementet ikke gjennom UHR.

Når HA i brevet 12.1.04 skreller bort "at departementet har bestemt" blir det ikke mye substans igjen.

Prinsipalt ser jeg fram til at organisasjonsavdelingen hever HA fra den i brevet 12.1.04 dokumenterte kunnskapsløshet til et akseptabelt nivå når det gjelder fakta og juss.

Subsidiært anmodes om å gi en redegjørelse og begrunnelse hvorfor jeg ikke skulle sende kopi til alle ansatte. Det kan ikke utelukkes at en del av de ansatte er i stand til å se at HAs argumentasjon trenger en vesentlig kvalitetsheving og dermed muligens kan både direkte og indirekte påvirke å forbedre HAs arbeide.

Jeg ser fram til et svar uten ugrunnet opphold, jfr. forvaltningsloven § 11a.


Med vennlig hilsen

Walter Keim

Kopi:  CC: Kvalitetsutvalget, <rektor@hist.no>, <Gunnar.Bendheim@hist.no>, <Ole.Bronmo@hist.no>, <pal.hovde@hist.no>, <Knut.Munkebye@aitel.hist.no>

Svar 24.11.04: Dette brevet er rotet bort: det er greit at HA er juridiske amatører, men det er langt over streken å rote bort mine brev.


----- Original Message -----
From:
Hans-Jørgen Leksen
To:
wkeim@broadpark.no
Cc:
rektor@hist.no ; Gunnar.Bendheim@hist.no ; Ole.Bronmo@hist.no
Sent: Monday, January 12, 2004 9:45 AM
Subject:
Re: Er det bare snakk at departementet har bestemt at lærere skal rette eksamen i julen?

Til Walter Keim
Jeg vil be om at epostkorrespondanse i denne saken ikke sendes som kopi til alle ansatte ved HiST (ansatte@hist.no). Studieadministrasjonen arbeider med saken.

Mvh
Hans-Jørgen Leksen
organisasjons- og personaldirektør

wkeim@broadpark.no wrote:

Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 20.1.2004 (oppdatert senere)


Til
Organisasjons- og personaldirektør
Høgskoleadministrasjonen (HA)
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Jonsvannsveien 82
7004 Trondheim

 

Anmodning om innsyn

Sensuren skal ifølge Lov om universiteter og høgskoler § 50, 4. avsnitt foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
Dette har vært praktisert slik at 3 uker var 15 virkedager før. Det snakkes om at departementet har forandret det til 12 virkedager. Da grunnene er hittil ikke tilgjengelig for meg anmodes om innsyn:

God ledelse er transparent når det gjelder slike ting. Hvis det skulle vises seg, at både den prisipale og den subsidiære anmodningen ikke etterkommes, kreves innsyn i den øvrige ikke skriftlige kommunikasjon med departementet for å oppnå god ledelse allikevel.

Jeg mener å huske en uttalelse av den danske ombudsman i en klagesak i Grønland konkluderte nettopp at fravær av skriftlig dokumentasjon ikke skulle stå i veien for innsyn. Jeg vil ikke nøle å foreslå den samme løsningen av dette problemet til sivilombudsmannen.

Hvis det ikke foreligger et svar innen en uke, vil en tilsvarende innsynsanmodning sendes forskningsdepartementet.

Med vennlig hilsen

Walter Keim
PS: Skal lærere rette eksamen i julehøytiden: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/?  


Who invites the Human Right Commissioner to Germany: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/coe-031128.htm
"Swedish solution" for Freedom of Information: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/party-en.htm
Why are Patients Rights insufficient? : http://home.broadpark.no/~wkeim/accusation.htm
Who is responsible for the lack of freedom of information: http://home.broadpark.no/~wkeim/I_accuse.htm
Fight the Nazi law from 1935: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/031213rberg-en.htm


[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Kvalitetsutvalg] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD]   [sak for HiST styre]