Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 20.2.2004


Til
Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD),
Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo

Sak 2004/00401: Innskjerping av praksis for beregning av sensurfrister strider mot arbeidsmiljøloven

Det refereres til brev av 3.2.04 i sak 200400401, der departementet opplyser om hvordan ordlyden av  § 50 av lov om universiteter og høgskoler (uhl), 4. avsnitt: "Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid" forståes.

Da klagen datert 2.1.2004 6 ble 16.2.2004 7 avvist av HiST, sendes saken videre til departementet.

Departementet anmodes å oppheve forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 1.10.2002, da den strider mot arbeidsmiljøloven.

Denne klagen tar opp spørsmål om den reelle praktisering/sedvane av sensurfrister og forholdet til arbeidsmiljølovens § 44 (aml.) om søn- og helgedagsarbeid:

 1. At 3 uker tilsvarer 15 arbeidsdager har vært fast praksis i flere tiår. Fleksibiliteten før sommer 2002 gikk ut på å tillate utvidelser av dager i enkelte tilfeller opp til flere uker. På NTNU måtte studenter i enkelte tilfeller vente i 3 måneder. NTNU følger gammel praksis, dvs. for kull med mange studenter er fristen utvidet. Både Høgskolen i Agder (18 virkedager), Høgskolen i Sogn og Fjordane (15 yrkedagar), Norges landbrukshøykole (15 arbeidsdager), og Norges veterinærhøgskole (15 arbeidsdager), muligens enda flere tar hensyn til arbeidsdager/virkedager i sine forskrifter. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen angir 6 uker eller 10 uker. Avdelinger som ikke ennå er styrt av Høgskoleadministrasjonen (HA) i HiST, praktiserer dette fremdeles slik som før. Når det gjelder fjernundervisning finnes det en dispensasjon og sensurfristen er 4 uker, jfr. FOR 2002-11-19 nr 1477: Forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på grunn av at det er mange studenter enkelte ganger og at det tar tid at posten kommer fram. Dette ble praktisert slik at 4 uker ble en måned dvs. f. eks. fra 13.12.2002 til 13.1.2003. I tillegg kom helligdagene dvs. sensurfrist ble 17.1.2003 2 . Julen 2003 ga eksamensdato 12.12.2003 sensurfrist 9.1.2004 3 . Arbeidstidsskjema viser at helligdagene utgjorde 44,5 timer, dvs, mer enn en uke.
 2. At HA som ny aktør ikke er kjent med det, kan ikke vektlegges. At man 26.1.04 "verken kan bekrefte eller avkrefte ... at 3 uker var 15 virkedager før" 5  viser bare et behov for at HA gjør seg sakkyndig. Vegringen å sette seg inn i den presenterte dokumentasjon diskrediterer HA.
 3. Mens UFD praktiserer god transparent ledelse (se brev 3.2.04), viser HAs brev datert 26.1.04 fravær av god ledelse, dvs. innsyn i møteprotokoller og i muntlig informasjon blir ikke engang vurdert.
 4. Rettskildefaktor praksis og sedvane er ikke tatt hensyn til i studieavdelingens betraktninger. Hensynet til praksis skal nettopp styrke forutsigbarhet bl. a. hindre at slike uventete forandringer skjer. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for disse forandringene i praksis/sedvane. Prof. J. F. Bernt har i sine kommentarer til loven, ikke uttalt seg om problemstillingen. NOU 1993:24 går heller ikke inn på dette, men henviser bare til universitetsloven av 1989.
 5. HAs utilstrekkelige kunnskapsnivå om praktisering/sedvane, manglende utredning (brudd på fvl. § 37) og manglende hensyn til ansattes interesser (aml. § 44) har ført til feil innstilling til styresak 43/2002 for Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 1.10.2002 og resultat feil vedtak. Effektiviseringen av vedtaket årsskiftet 2003/2004 gjorde feilen synlig.
 6. Jeg støtter studentenes krav om å få vitnemålet til fastsatt tid. Hver lærer får en eksamensplan der man ser at eksamensperioden (f. eks. sommer 2003) er ca. 4 uker. Når vitnemålsutskriften legges til datoen for siste sensurfrist, kan man med intelligent målstyring oppnå, at bare sensurfrist på siste eksamen må være ferdig på dagen. Å innføre her et prisipprytteri med at alle må være ferdig innen 3 uker er lite intelligent og minner om å skyte spurv med kanon.
 7. HA fremmer denne sak gjennom UHR. Det refereres til UHRs uttalelse 15.1.04 at "arbeidsbelastning for den enkelte arbeidstaker, er (...) en sak mellom arbeidstaker, fagforening og institusjon". Videre er det ikke med en kartlegging av praksis i egen ansvarsområde, da HA er ny her og vegrer seg å sette seg inn i dette. Derfor bringes klagen datert 2.1.04 direkte til departementet ikke gjennom UHR.

Det er forstemmende at administrasjonen mangler kunnskap om juridisk tolkning, vegrer seg å gjøre seg sakkyndig og forsøker seg først med "at departementet har bestemt" i et spørsmål om praksis og sedvane som administrasjonen burde sette seg inn i for å nå akseptabelt nivå.

Det er uakseptabelt at det i tillegg fratas klageretten mot sensurfristberegningen med "Klagen ... avvises". Hvis man mener at sensurfristene HiST gir lærerne ikke kan påklages, må i det minste opplyses at det er forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. HA underslår i brevet av 16.2.04 at det er HiST sin forskrift og at klagen er derfor rettet til rett forvaltningsnivå. Saksbehandleren som skrev feil innstilling forsøker i sine brev av 12.1.04 og 08.2.04 til UHR å tåkelegge at det er HiST sin egen forskrift som er feil.

En solid utredning (fvl. § 37) og juridisk tolkning både kartlegger praksis/sedvane og konkluderer tolkningsprosessen _etter_ en vurdering av både ordlyden av uhl-loven og andre rettskildefaktorer (f. eks. andre lover som arbeidsmiljøloven) deriblant sedvane osv.

§ 50 av lov om universiteter og høgskoler (uhl), 4. avsnitt om sensurfristen skal ivareta studentenes interesser. Arbeidsmiljøloven (aml) ivaretar i § 44 de ansattes interesser angående fri i helgedagene.

Det mest rigide formaliserte tidsreglement i lovsystemet er domstolloven. Her tas det høyde for rettsferie ved beregning av frister. Ifølge domstollov § 140 løper rettsferie bl. a. "fra og med 24. desember til og med 3. januar". Dette kan av hensyn til de ansatte ved analogi overføres til beregning av sensurfrister. Det kan synes som om slike lempninger også eksisterer for forvaltningsloven (se Justisdepartementets Lovavdeling: Saksnummer: 2004/02280). Eksamensretting er ingen tillatt helligdagsarbeid og strider mot arbeidsmiljølovens § 44 om søn- og helgedagsarbeid. Riktignok unntas undervisningsarbeid i aml. § 41 c) fra kapitel om arbeidstid. Dog spørs det om formålet var å åpne for arbeid i julen og om eksamensretting er nødvendigvis en undervisningsoppgave. At HiST holder seg til aml. § 40 når det gjelder bestemmelser om jul-, påske- og pinseaften, kan også støtte opp om det. HA har ikke konferert med arbeidstakernes organisasjoner. I en avveining mellom studentenes interesser og ansattes interesser kan det tas hensyn til helligdager, da studentenes behov for vitnemålet i rett tid forblir ivaretatt.

Departementet anmodes å oppheve forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 1.10.2002, da den strider mot arbeidsmiljøloven.

Det viser seg at de ansatte i en idédugnad sendte inn mange gode forslag  1 om organisering av sensurfrister, som jeg vil innarbeide i et nytt forslag til HiST styre, hvis ikke denne klagen fører fram.

Jeg ser fram til en behandling uten ugrunnet opphold, jfr. fvl. § 11a.

Med vennlig hilsen

Walter Keim

Kopi: UHR, Arbeidstilsynet, Justisdepartementets lovavdeling (sak 2004/03783),  rektor HiST

Vedlegg:

 1. Idédugnad: Innkomne forslag.
 2. Sensurfrist 17.1.2003 for eksamen 13.12.2002.
 3. Sensurfrist 9.1.2004 for eksamen 12.12.2003.
 4. 09.1.04: Anmodning om innsyn HA.
 5. 26.1.04: HAs svar: Ingenting skriftlig funnet, hva som  står i møteprotokollene og ble sagt muntlig er ikke besvart.
 6. Klage til departementet datert 2.1.2004
 7. 16.2.04: HA avviser klagen, da "ikke noe vedtak (er) fattet".
 8. 07.5.03: Overholdelse av sensurfrister i henhold til lovgivningen er innskjerpet fra departementet.

30.03.04: UFD tar sikte på å gi svar innen utgangen av april.
03.02.04: UFD opplyser bare om lovtesten: Departementet er nøytral.

Resultat: Etter forslag fra studentparlametet (HS-sak 36/2005) vedtar HiST styret 22.6.05 å ta hensyn til julen med omregning til 15 virkedager: Ny eksamensforskrift av 22. juni 2005.

 

[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg] [Sensurfrister:] [Innkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis] [Innsynsanmoding UFD] [Videresending av klagen til UFD]