Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 22.10.2004


Til
Høgskoleadministrasjonen, tlf: 73 55 90 15
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Jonsvannsveien 82
7004 Trondheim


Anmodning om innsyn i søkerlisten for dekanstilling AITeL/HiST

Det refereres til ansettelse av ny dekan i avdeling AITeL: http://www.hist.no/ledige_stillinger/HS-1-2004.htm styre sak 58/2004: http://www.hist.no/omhist/org/styret/2004/saker/0582004.pdf og begjæres innsyn i den offentlige søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 2 og personalreglementet for Høgskolen i Sør-Trøndelag § 3 1.b: http://www.hist.no/intern/personal/regl2-korr.htm inneholdende § offentlighetsloven 6 nr. 4.

Det anmodes om anvendelse av "meroffentlighetsvurdering" jf. offentlighetsloven § 2 tredje ledd: "Forvaltningsorganet skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet."

Det henvises i denne sammenheng til Ot.prp. nr. 56 (1999-2000), 7 Søkerlister : "Ved at forvaltningen kan unnta disse opplysningene fra offentlighet, vil forvaltningen ha plikt til å vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 2 tredje ledd."

Før valgte høgskoleansatte sine ledere selv. Det ønskes å ta hensyn til ved vurderingen av spørsmålet om innsyn at den akademiske frihet å velge egne ledere er falt bort.

Når det gjelder åpenhet og innsyn opplyste departementet til og med om muntlig informasjon (se brev 3.2.04) gitt til HiST og demonstrerer dermed god åpen transparent ledelse. Høgskoleadministrasjonen derimot (se brev 26.1.04) bruker masse ord for å tåkelegge det samme forhold til det ugjenkjennelige. Dette dokumenterer et stort forbedringspotensiale hos HiST, som ønskes utnyttet ved pliktig vurderingen om innsyn etter offentlighetsloven § 2 tredje ledd.

I den siste tiden har dagsavisene vært en nødvendig kilde for å holde seg informert om utviklingen, bl. a. spørsmål om sammenslåingen (Adressa 28.09.04) mellom HiST og NTNU . Jeg kan ikke se at møteprotokollene og/eller annen informasjon fra de ukentlige møtene mellom rektoren og dekanene er publisert på web og ønsker derfor å foreslå at slik informasjon publiseres.

Jeg ser fram til et svar uten ugrunnet opphold.


Med vennlig hilsen

Walter Keim

25.10.04: Svar: offentlig søkerliste
30.10.04: Klage til sivilombudsmannen
11.11.04: Klage til overordnet forvaltningsnivå
09.12.04: Videresending til UFD
04.02.05: Oppfølging hos Sivilombudsmannen?
08.02.05: Vil UFD innføre forvaltnings- og offentlighetsloven i HiST?
15.03.05: HiSTs antagelse at UFD er klageinstans er feil.
11.04.05: Sivilombudsmannen ser på saken ber HiST å uttale seg om saksbehandlingen.

Resultat:

 


[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Lærere fikk fri igjen i julen:] [Innkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD]   [sak for HiST styre]