Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 21.10.2004


Til
Høgskoleadministrasjonen, tlf: 73 55 90 15
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Jonsvannsveien 82
7004 Trondheim


Anmodning om innsyn i søkerlisten for dekanstilling AITeL/HiST

Det refereres til ansettelse av ny dekan i avdeling AITeL: http://www.hist.no/ledige_stillinger/HS-1-2004.htm styre sak 58/2004: http://www.hist.no/omhist/org/styret/2004/saker/0582004.pdf og begjæres innsyn i den offentlige søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 2 og personalreglementet for Høgskolen i Sør-Trøndelag § 3 1.b: http://www.hist.no/intern/personal/regl2-korr.htm inneholdende § offentlighetsloven 6 nr. 4.

Det anmodes om anvendelse av "meroffentlighetsvurdering" jf. offentlighetsloven § 2 tredje ledd: "Forvaltningsorganet skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet."

Det henvises i denne sammenheng til Ot.prp. nr. 56 (1999-2000), 7 Søkerlister : "Ved at forvaltningen kan unnta disse opplysningene fra offentlighet, vil forvaltningen ha plikt til å vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 2 tredje ledd."

Jeg ser fram til et svar uten ugrunnet opphold.


Med vennlig hilsen

Walter Keim

25.10.04: Svar: offentlig søkerliste


[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg] [Homepage privat]   [netizen]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]