<%@ Language=JavaScript %> Klage til Sivilombudsmannen: Innsyn

Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 30.10.2004 (oppdatert versjon)


Til
Sivilombudsmannen
Postboks 3, Sentrum
0101 OSLOVurdering av meroffentlighet og innsyn i informasjon gitt i dekanmøtene i HiST

Det oppfattes at papirversjonen av brevet datert 22.10.04 har kommet fram og er blitt journalført under samme journal nr. som brevet e-post brev datert 21.10.04. Videre oppfattes at brevet 22.10.04 var grunnlag for svaret.

Jeg kan ikke se at spørsmål om meroffentlighet er vurdert med en avveiing mellom interessen til innsyn og søkernes interesser i brevet fra HiST datert 25.10.04 og mottatt 27.10.04. Jeg ber om overprøving av vurderingen.

Ifølge Adresseavisen 28.09.04 er "det (..) HiST som har fridd til NTNU om en sammenslåing". Men det "er NTNU-rektor Eivind Hiis Hauge ber fakultetene bestemme seg for om de ønsker en sammenslåing med HiST". Dette innholdet i NTNU dekanmøte blir publisert i Universitetsavisa 27.09.04: "Etter initiativ fra Høgskolen i Sør-Trøndelag ble saken diskutert på et møte mellom toppledelsene ved de to institusjonene 20. september". Jeg som ansatt har fått vite om dette fra avisen, etter at kjente har gjort meg oppmerksom på det. Selv om NTNU 12.10.04 har avvist HiSTs frieri er saken ifølge HiST fremdeles aktuell. Hvorfor ble da de varslete informasjonsmøtene avlyst?

Angående de ukentlige dekanmøtene i HiST oppfattes det (etter forespørsel om det) slik at det foreligger ingen innkalling og møtereferat og det er ingen planer å endre på det og publisere mer. Som ansatt sitter jeg inne med spørsmål om dekaner, som er ansatt av styre etter forslag fra rektor ikke er i stand til å si ifra, eller om dem deler min situasjon, om manglende informasjon. Hvis dekanene har sagt ifra har det nyttet?

Jeg kan ikke se at det er tilstrekkelig vurdert og tatt hensyn til de informasjonsbehov ansatte i HiST har på bakgrunn av den høyere standard av transparent ledelse som praktiseres både av NTNU og av Utdannings- og forskningsdepartementet og ber derfor sivilombudsmannen å se på saken og å utføre en kontroll i henhold til lovverket.


Med vennlig hilsen

Walter Keim

Vedlegg:

  1. E-post brev av 21.10.04
  2. Brev 22.10.04: Anmodning om innsyn HA.
  3. Brev av HiST datert 25.10.04
  4. HiST overlater til andre å rydde opp etter seg: Departementet ga 3.2.04 innsyn i muntlig kommunikasjon.
  5. Universitetsavisa 27.09.04
  6. Da HA ikke har svart på et forslag 26.1.04 ble det 21.10.04 skrevet et forslag til HiST styre om å gi lærere fri for julefeiring.


[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Lærere fikk fri igjen i julen:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD]   [sak for HiST styre]