"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale." Grunnlov § 100
"Kvalitet er å bli hørt" HiSTs kvalitetssystem

Walter Keim, tlf.: 73559574
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for informatikk og e-læring
7004 Trondheim, 1.3.2006Høgskoledirektør Ole Brønmo
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
E. C. Dahls gt. 2
7004 Trondheim


Anmodning om innsyn (jfr. offentlighetsloven § 2): budsjettforslag 2005-2007, Riksrevisjon og randsonevirksomhet  (saks nr. 06/966)

Det begjæres innsyn jfr. offentlighetsloven § 2 i sak 012/2006: dvs. "Revidert budsjettdokument 2005 – 2007 av 22.02.06 utdelt i møtet", se møteprotokollen 22.3.06.

Begrunnelsen er at antall administrative stillinger i HiST vokste med ca. en fjerdedel (23%) i 2004/2005, dvs. gikk opp fra 126 til 1551. Siden 2001 er veksten. 38 %. I sak 012/2006: Budsjettdokument 2005-2007 (ettersendt) og publisert på web, står det i kapitel 2.4: "Høgskolen har pr. 1. oktober 2005 totalt registrert ? årsverk i DBH. Talet på faglege årsverk registrert i DBH er?". Økonomi og regnskap (helt nederst på denne siden) i årene før inneholder informasjon om både administrative og faglige stillinger. Vedtak 8/2005 lyder "Høgskolestyrets utgangspunkt er at Adm2003 ikke skulle føre til permanent utvidelse av administrasjonen." Men Leksenutvalget som skulle tilpasse bemanningen til styrets vedtak 8/2005 nevner ikke engang den enorme veksten av antall administrative ansatte. I sak 061-2005 Statsbudsjettet - fordeling av lønns- og driftsmidler for 2006 blir det ikke opplyst om at det er blitt 29 flere administrative stillinger etter oppstart av ADM2003. Er det nødvendig at informasjon til styremedlemmene om utviklingen av antall administrative ansatte i HiST styrkes?

Videre begjæres innsyn i medhold av offentlighetsloven § 2 i riksrevisjonens brev 13. Juni 2005 (journalført i HiST under saksnr. 05/1899) og HiSTs brev til riksrevisjonen datert 13.1.06 og 18.1.06 (randsonevirksomhet). Denne saken synes å gå i langdrag (se møteprotokoll) og blir siden juli 2005 behandlet gjennom muntlig orientering i styret. Nå er det varslet: "Ny handlingsplan for arbeid med Riksrevisjonens rapport for 2006 vil bli forelagt styret i møte 22.03.06." Denne informasjon kan være nyttig for å styrke ansattes informasjonsnivå.

De ansatte og studentene i NTNU vil ha anledning til å stemme over NTNUs samlokaliseringsplaner3, noe som også er interessant for HiST å gjøre.

Jeg ser fram til å motta dokumentene fortrinnsvis i elektronisk form uten ugrunnet opphold innenfor sivilombudsmannens tidsfrister jfr. brev 2005/241 av 24.6.05 2, dvs. "de fleste begjæringer burde kunne avgjøres samme dag eller i alle fall innen 1-3 virkedager..."


Med vennlig hilsen

Walter Keim

Vedlegg:

  1. Antall tilsatte i HiST fra 1999 til 2005: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/tilsatte.htm.
  2. Sivilombudsmannes uttalelse sak 2005/241 av 24.6.05: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/050624so.pdf
  3. NTNU spør alle om samling: http://www.adressa.no/student/article623308.ece

Kopi: Rektor, Kvalitetsutvalget

Resultat:

 


[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU] [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]