"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale." Grunnlov § 100

Walter Keim
Torshaugv. 2 C
7020 Trondheim, 29.1.2007


Til
Rektor
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Schnitlergården
7004 TrondheimAnmodning om innsyn i IDF protokollene


Jeg anmoder om innsyn jf. offentlighetsloven § 2 prinsipalt etter første ledd subsidiært tredje ledd i protokollen av referat fra informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte (IDF) 18.12.06 (framlagt i høgskolestyret 20.12.06) og IDF møte før høgskolemøte 31.1.07.

Det refereres til Adressavisen 26.1.07 side 11 ("HiST styres som en bananrepublik") at rektor etter to perioder vurderer å fortsette som ansatt rektor "hvis innstillingsutvalget kommer og spør". Dette synes i et spenningsforhold til: "Når styret ikke har gjort noe, går jeg ut ifra at nåværende rektor likevel ikke er kandidat" fra arbeidstagerorganisasjonene.

Jeg ser fram til et svar uten ugrunnet opphold.


Med vennlig hilsen

Walter Keim
Hvordan styres høgskolene?: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/styring.htm

Svar:

PS: Ble publisert 31.1.07 i Adressa som leserbrev.


[Styring av høgskolene] [Går HiST mot enevelde] [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg] [Homepage privat]   [netizen]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]