[Sammenslåing HiST/NTNU]  [Øya helsehus]  [Kvalitetsutvalg]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   [Homepage privat]   [netizen]  

 

"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale." Grunnlov § 100

 

Walter Keim, tlf. 7355 9754
Torshaugv. 2 C
7020 Trondheim, 28.05.2008 [supplert senere]


Til
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Schnitlergården
7004 TrondheimAnmodning om innsyn i månedlige husleiekostnader for mai og juni 2008 for Øya helsehus
(journalført under saksnr. 2007/4502-2)Jeg anmoder om innsyn jfr. offentlighetsloven § 2 (jfr. Grunnlov § 100) i beregningen av månedlige husleiekostnader for mai, juni og de følgende månedene for Øya helsehus.

Det refereres også til insynssøknaden datert 14.12.07, der spørsmål om kostnader ble stilt men hovedsaklig besvart kvalitativt. Nå er i midlertidig byggingen avsluttet og sluttkostnadene inklusive overskridelsene kjent.

NTNU har beregnet foreløpige husleiekostnadene til 1800 kr/m^2/år basert på budsjett 647 millioner. Prosjektutvikling Midt-Norge AS opplyser på sin webside 682 millioner kostnader. Byavisa rapporterer at leietakerne NTNU og HiST får svi: (vedlegg 1: http://www.byavisa.no/byavisa/artikler.php?sokres=1&artid=2640). NTNU gjør oppmerksam på at kostnadsoverskridelser kommer i tillegg (vedlegg 2). HiST fikk samme informasjon fra Trondheim kommune (vedlegg 3)

For å oppklare HiST sin regnefeil i 1640.- kr./m^2/år basert på sluttkostnader 512 millioner begjæres innsyn i beregningen og det grunnlagsmaterialet fra kommunen (inklusive dato). At HiST ikke betaler for "tilleggsareal" kan ikke forklare avviket til NTNU sin beregning.

["Utbyggingen (av Øya helsehus) vil inngå som en del av prosjektet Campusutvikling i Trondheim" (Brev til KD av 30.11.06). For HiST er nåværende husleie 953 kr/m^2/år dvs. kr. 72 842 000 for 75 545 m2 (se HS-sak 066/07). [Driftskostnadene er kr. 29 876 000 dvs. kr. 396 per m2/år.] Campusprosjektet skulle bygges ut langs Elgsetergate med "at HiST så skulle leie i 40 år med de husleiemidlene man allerede har til disposisjon". 21.12.07 underkjente Kunnskapsdepartementet (KD) planene da dokumentert merverdi manglet. KD så  et behov for en tilfredsstillende objektiv utredning i KS1 prosessen.]

Et utilstrekkelig svar vil bli fulgt opp hos Trondheim kommune og også påklaget til HiST styret senest 8.6.08.

Jeg ser fram til et svar uten ugrunnet opphold, dvs. 1 til 3 dager, jfr. side 3 av Sivilombudsmannens brev 2005/241 av 24.6.05 til HiST (vedlegg 4).

Ifølge § 32 av den nye offentleglova ( LOV-2006-05-19-16) gjelder svar som er uteblitt i 5 dager som avslag som kan påklages.


Med vennlig hilsen

Walter Keim
Quo vadis Øya helsehus? http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/oya_helsehus.htm

Vedlegg:

  1. Leietakerne (HiST og NTNU) får svi: http://www.byavisa.no/byavisa/artikler.php?sokres=1&artid=2640
  2. 04.02.08: NTNU svarer: Foreløpig overslag for pris per kvadratmeter ligger på ca. 1 800 kr/m^2/år: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/080204ntnu.pdf
  3. 08.02.08: Trondheim kommune informerer høgskoledirektøren at kostnadene budsjettert for Øya helsehus er 647 millioner kr. (HiST saksnr. 2008/556). http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/tk-hist-080208v.pdf
  4. Sivilombudsmannens brev 2005/241 av 24.6.05 til HiST: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/050624so.pdf

Oppfølging:

02.06.2008: Oppfølging hos kommunen, hvis svaret ikke er tilfredsstillende: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/0806-tk.htm
06.06.2008: Oppfølging Øya helsehus, hvis svarene ikke er tilfredsstillende: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/0806-oh.htm
planlagt samme dag som for offentliggjøring av styrepapirene 8.06.08:
Klage til HiST styret: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/0806-hist.htm (forsinket offentliggjøring til 12.8.08)
16.06.08:
Klage til Fylkesmannen.

 

PS:

Svar:

 


[Sammenslåing HiST/NTNU]  [Øya helsehus]  [Kvalitetsutvalg]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   [Homepage privat]   [netizen]