[Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Eksamensretting i julen]  [ADM2003]  [AMU]  [Kvalitetsutvalg]   [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]

 

Arbeidstilsynets vedtak 27.4.09 om pålegg (Sak nr. 2007/4502)


"Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding (hvordan pålegget er etterkommet...), kan tvangsmulkt ilegges (...) eller virksomhetens aktiviteter stanses (...)"

 "HiST har gjennomført medarbeidertilfredshets-undersøkelse ... men det var ingen handlingsplan for der overordnete (-)nivå. Arbeidstakerne uttrykker stor grad av mistilfredshet med hvordan resultatene ble tolket og fulgt opp i etterkant."

"På bakgrunn av innsamlet informasjon må Arbeidstilsynet konkludere med at HMS-arbeidet (...) ved flere avdelinger synes å være 'sovende'."

"Rutinen (for intern varsling om kritikkverdige forhold) er ikke gjort kjent for arbeidstakerne."

Vedtak om 6 pålegg med frist 1.10.09:

På bakgrunn av ovennevnte gis følgende pålegg:

1. Pålegg å velge verneombud (i AHS). 

2. Pålegg om å gi verneombud medvirkningsmulighet.

3. Pålegg om å sørge for at vernetjenestene gis medvirkningsmulighet ved omstilling som har betydning for arbeidstakernes arbeidsmiljø.

4. Pålegg om å utarbeide rutine for håndtering av konflikter og mobbing.

5. Pålegg om å gjøre rutine for håndtering av konflikter og mobbing kjent for arbeidstakerne.

6. Pålegg om å gjøre rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold kjent for arbeidstakerne.

Etter arbeidsmiljøloven skal verneombudet, eventuelt tillitsvalgte og ansattes representanter gjøres kjent med de pålegg som gis.

Fullstendig vedtak 27.4.09 ref. 2009/3009 36735/2009 (sak/dok nr. 2009/967-2): http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/arbeidstilsynet20090427.pdf

 

Vedlegg: 

 

Varsling om uforsvarlig saksbehandling arbeidsmiljøundersøkelse

12.08.08 (sak/dok nr. 2008/1757-1): Varsling om svikt i alle ledd når det gjelder saksbehandling av det største forbedringspotensial i arbeidsmiljøundersøkelsen (sentral styring) og Øya helsehus. (varsling 26.11.07, 6.2.08 og 3.7.08 ble ikke tatt hensyn til).

14.2.08 og 18.7.08 anbefalte hovedverneombud å kontakte avdelingen. Både dekan Per Borgesen ("Den sentrale ledelsen har oppfattet (...) resultatet av undersøkelsen": 13.08.08), organisasjonsdirektør ("varsling bekreftes mottatt" (...) "ikke behov for oppfølging": 15.08.08), Hovedverneombud ønsker ikke å ta stilling til tilrettevisning og henviser igjen til avdelingens verneombud (30.9.2009), AMU (23.10.08: AMU Sak 23/08: "AMU ønsker at slike saker håndteres tjenestevei") og ledelsen/ styret (Styresak O-sak 003/2008) ignorerer varslet: Svikt i alle ledd.

21.02.08: Rektor uttaler til Høgskoleavisa nr. 3/2008: "Vi spør oss jo hvorfor det er sånn". Det "blir gjetting på at ledelsen ikke er synlig eller at de ansatte ikke ser hva vi gjør". 

01.09.08: (publisert 29.9.08): Arbeidstilsynet: Varsling og ytringsfrihet i HiST: Uforsvarlig saksbehandling Øya helsehus og arbeidsmiljøundersøkelsen.

27.04.09 (sak/dok nr. 2009/967-2): Vedtak om 6 pålegg fra Arbeidstilsynet, bl. a. om å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte. Manglende oppfølging på overordnet nivå av arbeidsmiljøundersøkelsen blir også omtalt.

22.4.09 (sak/dok nr. 2008/1352-17): Spørsmål til møtet 12.5.09: Hva er det "konkret(e) faktisk(e) grunnlag tilrettevisningen bygger på"?

10.06.09: Krav om tilbaketrekking av tilrettevisningen subsidiert erstatning for ulovlig gjengjeldelse.

14.09.09: Konfliktrådet sender kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse datert 4.8.09 til HiST. 01.09.09: Avsluttet sak: "Høgskolen i Sør-Trøndelag har meddelt konfliktrådet at de ikke ønsker saken meglet i konfliktrådet".

05.10.09: HiST ber om utsettelse til 1.11.09 for pålegg 4 og 5. Varslingsrutinene er bare publisert på web og "behovet for ytterligere å informere alle tilsatte" er tatt opp med personalarbeidere (personalforum).

12.12.09: Innsyn i korrespondanse mellom HiST og arbeidstilsynet.

17.12.09: HiST ber om ny utsettelse til 1.3.09. Hvorfor sendes det ikke ut en e-post (med lenker).til alle med info at det finnes varselrutiner og konfliktrutiner?

18.12.09: Arbeidstilsynet godkjenner utsettelse til 1.3.09 og at mobbing og trakassering mangler i rutinene.

24.12.09: Klage om vedtak om feilaktig oppfyllelse til Direktoratet for arbeidstilsyn.

01.01.10: Arbeidsmiljøundersøkelsen november 2009 viser at utilfredshet i HiST med den sentrale ledelsen har litt økt fra 53% 2007 til 54%

28.04.10: Spørsmålet foreslås fjernet i kommende undersøkelser (HS-O-003, side 9).

 

Fasit: Varslingen var berettiget. Ignoreringen av varslet var mot organisasjonens interesser. Styrets tilsyn av HiST sviktet og bør styrkes.

Kopi: lokal verneombud, KD (i etatstyringsmøte 25.5.09 ønsket KD å bli informert om HiSTs tiltak), Arbeidstilsynet

PS: Til Styreformann: Når styrkes styrets tilsyn? slik at kunnskapsdepartementet (OPS, campus underkjenning), Arbeidstilsynet (6 pålegg), Riksrevisjon (regnskap underkjent), Sivilombudsmann og NTL (Norsk Tjenestemannslag) ikke må overta tilsynsoppgaver. [NTNU fungerer bedre når det gjelder åpenhet, ytringsfrihet, varsling og kostnadsoppfølging.]

 

[Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Eksamensretting i julen]  [ADM2003]  [AMU]  [Kvalitetsutvalg]   [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat