Fra: "Walter Keim" <walter.keim@gmail.com>
Til: <Vera.soro@ahs.hist.no>; "Forskerforbundet"
CC: "Knut Munkebye" <knut@aitel.hist.no>
Emne: Re: Bortfall av "julebonus" når det gjelder sensurfirst
Dato: 5. januar 2004 09:41

Et spørsmål i tillegg: Har ikke egentlig detartementet brukt opp sin
tabbekvote her:

">
> -------- Original Message --------
> Subject: NB! Hastesak til UFD!!
> Date: Mon, 17 Jun 2002 15:26:03 +0200
> From: "Guri Bakken" <Guri.Bakken@uhr.no>
> To: "3a Direktører, statlige h.skoler" <
> CC:
>
<Hallstein.Madsen@hsh.no>,<kari.thorsen@hisf.no>,<per.iversen@hia.no>,"Widar

> Hvamb" <widar.hvamb@uhr.no>,<btk@ufd.dep.no>
>
> Vi er nettopp gjort kjent med at NSU/StL i morgen, tirsdag 18. juni,
> visstnok vil gå ut med oppfordring til studentene om å politianmelde
> institusjoner som ikke overholder sensurgrensen på tre uker slik det er
> angitt i lov om universiteter og høgskoler.
>
> Departementets politiske ledelse ønsker informasjon fra institusjonene
> om hva som er "normal" tid for sensur, eventuelle årsaker til behovet
> for å bruke unntakspunktet i lovparagrafen, og om mulig andre relevante
> faktaopplysninger knyttet til sensurering.
>
> DETTE HASTER! Departementet må ha opplysninger (lite eller mye) innen
> kl. 11 i morgen (tirsdag) formiddag.
>
> Informasjon sendes til avdelingsdirektør Bjørn Tore Kjellemo på e-post:
> btk@ufd.dep.no - evt. faks: 22242733.
>
> Vennlig hilsen
>
> Guri Bakken
> rådgiver
> Universitets- og høgskolerådet
> Pilestredet 46 B
> 0167 OSLO
>
> Tlf: +47 22453957
> Faks: +47 22453951
> E-post: Guri.Bakken@uhr.no
>"

Når jeg spør det, så er det min mening at god ledelse skulle skjerme sine
ansatte fra slike innspill. Jeg var sjokkert over å bli konfrontert med
dette 18. 6. 2002 (hadde akkurat varslet to dagers forsinkelse på rettingen
jeg strev med).

Det var eneste gangen at jeg ringte min samboer pga. problemer på jobben.
Hun sa til meg at hun var gift med en politimann og man trenger ikke være
redd for politiet. Jeg ønsket jeg hadde en leder som også visste det og
ikke prøvde seg med å si: "det er jo problematisk å bli hengt ut på grunn
av det". Jeg ønsket høyere kunnskapsnivå.

Mvh

Walter Keim


Walter Keim wrote:

> Jeg referer til "at departementet har bestemt" at det ikke lengre tas hensyn
> til jul- og helligdager når det gjelder beregning av 3 ukers sensurfrist.
>
> Da jeg antar at studentene - i motsetning til departementet - har
> forståelse for at lærerne får fri fra retting i julehøytiden og nyttår,
> har jeg påklaget denne innskjerpelsen av sensurfristen.
>
> Jeg ønsker å spørre forskerforbundet og hovedvernombudet å støtte denne
> klagen, eller ta det opp selv med rette vedkommende.
>
> Når jeg går til dette uvanlige skritt, så tenker jeg også på at den
> akademiske frihet å velge egne ledere er falt bort og det derfor
> muligens er verd å tenke over om mere aktive former for å ivareta egne
> interesser kan være nødvendig.
>
> --
> Hilsen/Regards Walter Keim
> -----------------------------------------------------------------------
> Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for informatikk og e-læring
> Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning
> tel. (+47) 73 55 95 74 http://sites.google.com/site/walterkeim/

--
Hilsen/Regards Walter Keim
-----------------------------------------------------------------------
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for informatikk og e-læring
Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning
tel. (+47) 73 55 95 74 http://home.broadpark.no/~wkeim/

Kopi: HA


[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Kvalitetsutvalg]  [Regnskap underkjent] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis] [Innsynsanmoding UFD] [Videresending av klagen til UFD]   [Sak til HiST styre]