HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Walter Keim

 

NOTAT (Saken ble av avdelingen 11.11.04 send videre til HA, som klarte 19.11.04 ikke å stoppe det)

                                                                                   Dato: 1.12.04

TIL:    Høgskolestyret                                             Arkiv:            

FRA:   Walter Keim                                                 HS-sak:         

 

SAK:   PRESISERING AV FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

 

Tidl. sak(er): 043/2002

Kopi til:

Vedlegg:         1. UFDs brev 28.6.2004

                        2. UFDs brev 27.5.2004

                        3. Forslag 26.1.2004

                        4. Høgskoleadministrasjonens brev 16.2.2004

                        5. Klage 2.1.2004

                        6. Idédugnad: Innkomne forslag.

                        7. Klage til departementet 20.2.2004

 

Bakgrunn:

 

Eksisterende eksamensforskrift ved Høgskolen er fastsatt av styret i sak 043/2002. Forskriften har blitt praktisert og tolket forskjellig når det gjelder beregning av sensurfrister med hensyn til spørsmålet om det skal tas hensyn til helligdager. Det samme gjelder for utvidet sensurfrist for fjernundervisningsfag, dvs. sak 058/2002.

 

Den 26.1.2004 ble det foreslått om å beregne sensurfrister på samme måte som NTNU (3 uker er 21 dager, med tillegg av evt. ekstra fridager). Da det kom ingen svar ble det den 21.10.04 utarbeidet et forslag om å presisere forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dessverre ignorer høgskoleadministrasjonen at praksis har forandret seg, dokumentert gjennom de sensurfristene lærerne får. Videre blir det oversett at UFD hadde ingenting å bemerke til andre høgskolens forskrifter som benytter arbeidsdager/virkedager. Derfor sendes denne presisering av eksamensforskriften ved HiST bygget på beregning av sensurfristen i virkedager videre til styret. Dermed kan den praktisering som skjedde før årsskiftet 2003/2004 kodifiseres.

 

HA skrev 12.1.2004: ” Studieseksjonen ved HiST er ikke uenig i at 3-ukers fristen burde kunne forlenges med antall bevegelige helligdager i juleferien, m.a.o. at 3 uker tilsvarer 15 virkedager. En kjenner også til at det har vært praktisert en viss fleksibilitet på dette punkt.” Men studiedirektøren finner det 19.11.04 ikke aktuelt å fremme noe endringsforslag til styret.

 

Forslag til presisering av forskrift:

 

Fram til årsskiftet 2003/2004 ble 3 ukers fristen beregnet slik at det ble tatt hensyn til høytidsdagene f. eks. jul og nyttårsdag, dvs. den var bygget på virkedager/arbeidsdager. Arbeidsdager er vanlige ukedager fra mandag til fredag. Ordet virkedager blir brukt forskjellig men skal her være arbeidsdager pluss lørdager, jfr. ferieloven.

 

I årsskiftet 2003/2004 ble dette forandret til en uke ble til 7 dager uansett høytiden. Konkret betydde det at 15 arbeidsdager ble til 9 arbeidsdager pga. 1. og 2. juledag, 1.nyttårsdag, juleaften og nyttårsaften fri og 2 halve arbeidsdager i mellomjulen.

 

Denne forandringen i beregningen ble påklaget til departementet 2.1.2004. Høgskoleadministrasjonen avviste klagen 16.2.2004, da "ikke noe vedtak (er) fattet".  

 

Departementet har 27.5.2004 uttalt:

 

”Som redegjort i vårt brev av 3.2.2004 har departementet ikke gitt retningslinjer for tolkning av tre-ukers regelen i universitets- og høgskoleloven § 50 nr. 4, utover at vi, når vi har fått henvendelse om dette – muntlig har gitt uttrykk for at fristen løper over tre faktiske uker dvs. uavhengig av antall virkedager i de aktuelle uker.

 

Departementet legger til grunn at en slik beregning av sensurfristen normalt ikke forutsetter arbeid utover ordinære virkedager. Tilsier forholdene ved en særskilt eksamensperiode åpner lovens § 50 (4) at styret selv kan gjøre unntak fra tre-ukers regelen for enkelteksamen”

 

Lærere har vanligvis flere fag, der eksamensperiodene overlapper. Det har vært slik at andre arbeidsoppgaver ble utført parallelt med eksamensarbeid i eksamensperioden. Noen lærere setter pris på og til og med trenger den avveksling andre arbeidsoppgaver gir. Eksamensretting oppfattes av mange som krevende oppgave. Noen ønsker å være uforstyrret i den tid rettingen foregår. Mange lærere har av forskjellige årsaker rettet hjemme og/eller utenfor ordinær arbeidstid både om kvelden og helgen allerede i tiden før årsskiftet 2003/2004.

 

I årsskiftet 2003/2004 har den effektive ordinære arbeidstid gått ned fra 15 til 9 arbeidsdager. Det kan også reises tvil om de to halvdagene i mellomjulen kan regnes med. Dermed ble det vanskeligere å holde de frister som ble annonsert til studentene og flere lærere i flere fag trengte lengre tid. Dermed kunne departementets forutsetning at beregningen ikke forutsetter arbeid utover ordinære virkedager ikke realiseres. Det henvises i denne sammenheng til arbeidsmiljølovens § 14 f) om arbeidsgivers plikt å ” organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger”

 

Forskrifter i andre høgskoler:

 

Både Høgskolen i Agder (18 virkedager), Høgskolen i Sogn og Fjordane (15 yrkedagar), Norges landbrukshøykole (15 arbeidsdager), og Norges veterinærhøgskole (15 arbeidsdager), Høgskole i Østfold (15 arbeidsdager) og Vestfold (15 arbeidsdager) , muligens enda flere tar hensyn til arbeidsdager/virkedager i sine forskrifter. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen angir 6 uker eller 10 uker. Disse forskriftene ble gitt med hjemmel i Universitets- og høgskoleloven  (UHL) bestemmelser. NTNU ga 10 dager ekstra for jul og ekstra dager når det er veldig mange studenter. Her skal ordlyden av første setning av § 27 nr. 9 av Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Agder. (FOR 2003-03-26 nr 589) gjengies:

 

Sensurfrist er 18 virkedager fra eksamensdagen hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid - jf. lov om universiteter og høgskoler § 50 nr. 4.”

 

 

Universitets- og høgskoleloven  (UHL) bestemmelser:

 

UHL § 50. Eksamen og sensur bestemmer følgende:

”4. Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter nr. 7 fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter nr. 7 fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.”

UHL § 50 nr. 4 er foreslått overført til den nye universitets- og høgskolelov jfr. § 3.9 Ot. Prp. Nr. 79 (2003-2004)

 

 

Forslag til vedtak:

 

Høgskolestyret vedtar følgende presisering av § 11 nr. 4 i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 1.10.2002:

 

”Sensurfrist er 18 virkedager fra eksamensdagen hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig med utvidet frist - jf. Universitets- og høgskolelovens § 50 nr. 4”

 

 


Resultat 22.6.05: Lærere får fri igjen fra eksamensretting i julen: Takk til Studentparlamentet som foreslo det, takk til høgskolestyret i HiST som besluttet det og alle som bidro med informasjon
[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg] [Sensurfrister:] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA]  [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD] [Videresending av klagen til UFD] [Hjemmeside privat]