[Sammenslåing HiST/NTNU]   [Øya helsehus]   [Varsling]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [ADM2003]  [Arbeidsmiljø]   [AMU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]  

 

"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale." Grunnlov § 100
"Kvalitet er å bli hørt": HiSTs kvalitetssystem

 

Hjelper kvalitetsutvalget å få skikk på HiST?

 

Kvalitetsutvalget har ansvar for vedlikehold, oppfølging og videreutvikling av kvalitetssystemet ved høgskolen. Kvalitetsutvalget skal bidra til utvikling av en helhetlig kvalitetskultur hvor kvalitetsforbedring er det bærende elementet. Kvalitetsutvalget er rådgivende organ for rektor.

Kvalitetsutvalget har en strategisk rolle og bidrar med å:

HiST har et kvalitetsutvalg, som forslo 15.6.2005 i sak 05/05 et system for bekymringsmeldinger. Selv om dette ble besluttet har HA ikke gjennomført det ennå. Men hvorfor vente? Kvalitetsutvalget inviterer på sin side til innspill.

Brev i hakeparentes ble send til andre enn kvalitetsutvalget. Dessverre synes det ikke å ha lyktes i Sak 07/05 Kvalitetssystemet – videre iverksetting at kvalitetsutvalget blir styringsgruppe for kvalitetsprosjektet som får delegert myndighet fra styret (se vedtak HS-0054/2005) og rapporterer direkte til styret.

Hjelper kvalitetsutvalget HiST ledelsen på den rette siden av loven og får skikk på kvaliteten i ledelse og administrasjonen? Dessverre viser det seg at kvalitetsutvalget hever seg ikke over supperådsnivå. 

I Adressa sto: "HiST styres som en bananrepublik". Rektor Torunn Klemp utelukkte ikke at hun søker på rektorstilling neste år. Hun referer til at ingen har klaget og det er dekanen som er hennes kontaktflate. Hvorfor gjør medlemmene i utvalget (dekaner har flertall) så lite? Blir det bedre med ny ledelse høsten 2007?

 

[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Øya helsehus]   [AMU]   [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [ADM2003]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]