[Varsling]  [Ytringsfrihet]   [Arbeidsmiljø]   [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Eksamensretting i julen]  [ADM2003]  [AMU]  [Kvalitetsutvalg]   [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]  

 

Tilrettevisning av varsler

 

59% hadde i en arbeidsmiljøundersøkelse ikke vært fornøyd med kvalitet av ledelsen i HiST. Da resultatene skulle diskuteres laget HiST en regel: "for hvordan vi forholder oss når vi diskuterer" i avdelingene: "Ledelsespørsmålene holdes utenfor som forbedringsområde" Da dette innskrenket det grunnlovsfestete menneskerett ytringsfrihet ble det foreslått etiske retningslinjer med ytringsfrihet. Men HiST bommet å kom ikke på samme nivå som NTNU:

27.11.08 vedtok HiST styret "HS-V-056/2008 "Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Men HiST nevner ikke ytringsfrihet der, som f. eks. NTNU, Trondheim kommune, UiO, arbeidstilsynets anbefalinger (11.12.2006) og FADs retningslinjer (12.10.2007). I Etatstyringsmøte 25.5.09 mellom HiST og KD minner Kunnskapsdepartementet i punkt VI om at "arbeidet med etiske rettningslinjer må konkretiseres og tidfestes" (Punkt 3.3 av FADs Etiske retningslinjer for statstjenesten inneholder den grunnlovfestete ytringsfrihet).

Etter mer enn 1 1/2 med planlegging og bygging av Øya helsehus, var det fremdeles samme pris pr. kvadratmeter som før byggestart. Derfor ble det 26.11.07 forgjeves forsøkt et kunnskapsløft i prosjektoppfølging. Varslingene 27.11.07 (sak/dok nr. 2007/4502-1) og 14.12.08 (sak/dok nr. 2006/3095-6) om behov for oppdatering av leiekostnader for Øya helsehus ble av HiST besvart med å forsvare feilbudsjetterte leiekostnadene for Øya helsehus i HS -sak: 66/07 (leie ca. 1300.- kr/m2/år) med å nekte det grunnlovsfestete menneskerett innsyn i leiekostnader Øya helsehus 15.1.08 (sak/dok nr. 2006/3095-5), dvs. det ble ikke opplyst om leiekontrakten signert 14.7.06 (sak/dok nr. 2006/3310-1), som jeg fant selv 19.09.08. På basis av NTNUs beregninger (HiST sak/dok nr. 2006/3095-11) ble departementet informert om at finansieringen av ny campus rakk bare over ca. halvparten av nytt areal (HiST sak/dok nr. 2006/3095-11 vedlegg 1). Det hjalp ikke at jeg skrev om en ørkenvandring med fata morgana 19.2.08 i Universitetsavisa. Kunnskapsdepartementet underkjente planene og stoppet campsprosjektet 2.12.08 (HiST Sak/Dok nr. 2007/3610-24) ("Luftslott" ifølge Høgskoleavisa 16.12.08.) Husleien ble 2001.- kr/m2/år og NTNU ønsker nedsettelse til 1800.- kr./m2/år. Tilsvaret 3.7.08 (sak/dok. nr. 2008/1352-4) varsler også om uforsvarlig saksbehandling i kjølvannet av arbeidsmiljøundersøkelsen som viste at mindre enn halvparten av ansatte mente den sentrale ledelsen gjør en god eller veldig god jobb. 27.04.09: Vedtak om 6 pålegg fra Arbeidstilsynet, bl. a. om å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte. Manglende oppfølging (sentral handlingsplan) av arbeidsmiljøundersøkelsen blir også omtalt.

HiST svarte 15.6.08 med tilrettevisning. Da tilrettevisning mangler saklig grunn var motsvaret 10.6.09 med krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelse. Konfliktrådet sendte 14.8.09 kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse til HiST som avviste megling 1.9.09. 14.10.09 fikk HiST får pålegg om tilsvar innen 5.11.09. I Trondheim forliksråd ble det 22.11.09 lagt ned påstand å dømme HiSTKan konflikten avsluttes? Søksmål med kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler. 27.4.10 trekkes tilrettevisningen i rettsforlik. Oppsummering.

Arbeidsmiljøundersøkelsen november 2009 viser at utilfredshet i HiST med den sentrale ledelsen har litt økt fra 53% 2007 til 54% og foreslås fjernet (HS-O-003, 28.4.10).

Fra 1. januar 2007 trådde de nye lovreglene om ansattes ytringsfrihet i kraft. Målet med de nye reglene er å fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.

Varsling er definert som de tilfeller der ansatte sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer, eksempelvis korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter, uforsvarlig saksbehandling eller dårlig arbeidsmiljø. Det er tale om varsling hvis arbeidstaker sier fra om slike forhold internt til ledelsen eller andre i virksomheten eller eksternt til blant annet tilsynsmyndigheter og media.

I følge den nye arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver pliktig til å sørge for å tilrettelegge for et godt ytringsklima i virksomheten. Jeg kan ikke se at HiST har utarbeidet rutiner for intern varsling eller sette i verk tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. [HiST bommet 27.11.08 å klarte ikke å komme etter NTNU og Trondheim kommune selv om det ble gjort oppmerksom på manglene. 27.04.09 vedtok Arbeidstilsynet pålegg om bl. a. å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte.]

I "Ytringsfrihet i arbeidsforhold" skriver Henning Jakhelln:

I praksis synes imidlertid den øredøvende taushet å være kanskje det mest karakteristiske når det gjelder arbeidstakeres uttalelser. Arbeidstakere som uttaler seg, eller som sier fra, blir sjelden populære - hverken hos arbeidsgiver, overordnede eller andre ansatte. Dertil kommer at arbeidsgivere i større eller mindre grad pålegger sine ansatte restriksjoner med hensyn til adgangen til å uttale seg; restriksjoner som rettslig sett ikke alltid er uproblematiske.”

Utfordringen er ifølge St.meld. nr. 26 (2003-2004) (se 4.11.5 Departementets vurderinger) at «arbeidsgivere må lære seg toleranse for uenighet og kritikk - styrke sin «dannelse» - og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot den ansatte» (sitert av Sivilombudsmann i rapporten 2006: 5.12. Ansattes ytringsfrihet - skriftlig advarsel etter avisinnlegg). For å hjelpe HiST å styrke sin dannelse ble denne tilrettevisning etter varslingen klaget inn til Sivilombudsmannen.

Offentlig tilsatte har et vidt spillerom - både i form og innhold - for offentlig å gi uttrykk for sin mening. Desto større spillerom må tilsatte ha til internt å ytre seg om forholdene på arbeidsplassen. Eventuelle begrensninger i den tilsattes ytringsfrihet må ha tungtveiende grunner.

Arbeidsgivers styringsrett gir ikke noen generell adgang til å regulere tilsattes ytringer, herunder gi etterfølgende tilrettevisning. Arbeidsgivers styringsrett må sies å være saklig begrenset til det som er nødvendig for at arbeidstakeren skal oppfylle sin arbeidsforpliktelse.

HiST ønsker å hemmeligholde denne "svært sensitive personalsak". Les selv for å bedømme det:

 

27.04.10: Tilrettevisningen trekkes i rettsforlik.

06.04.10: Prosesskrift: Regjeringsadvokatens tilsvar baserer seg på en misrepresentasjon av Grunnlovens forarbeider, og viser med tydelighet mangel på grunnleggende forståelse av rettsreglene om ytringsfrihet. 

12.03.10: Regjeringsadvokaten svarer. Bilag av dette tilsvaret.

05.02.10: HiST får frist til 26.2.10 for å gi tilsvar.

26.01.10: Søksmål med kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler.

09.12.09: Kan konflikten avsluttes? Ingen enighet ennå.

22.11.09: Prosesskrift til forliksrådet med påstand om å dømme HiST.

10.11.09: Tilsvar oversendes. "Innkalling til rettsmøte vil ble sendt partnerne senere."

03.11.09: Tilsvar: HiST bestrider at tilrettevisningen kan prøves rettslig, betviler at det var varsling og begrunner tilrettevisningen med "urimelig belastning ... (av) det psykososiale miljø". Men hvor er bevisene? 

04.11.09: Under Dusken nr. 15/2009Varsleren fryses ut av HiST: Én for alle, alle mot én. Walter Keim påpekte finansielt rot ved HiST. Det skulle vise seg å koste.

14.10.09: HiST får pålegg om tilsvar innen 5.11.09 (HiST sak/dok nr. 2009/2901-1). 

09.09.09: Stevning med krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler.

01.09.09: Avsluttet sak: "Høgskolen i Sør-Trøndelag har meddelt konfliktrådet at de ikke ønsker saken meglet i konfliktrådet".

14.08.09: Konfliktrådet sender kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse datert 4.8.09 til HiST.

10.06.09: Krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelse.

09.06.09: Behandler HiST saken uten ugrunnet opphold?

08.06.09: Krav om partsinnsyn i AITeLs skriv 5.6.09 til Sivilombudsmannen.

05.06.09 (mottatt 14.6.09): HiST kommer bare med en påstand ingen konkret faktisk grunnlag, dvs, oppfyller ikke bevisbyrden.

19.05.09: Kommentar til møtet med dekan.

22.04.09: Det gjelder en regel om objektivt erstatningsansvar for ikke-økonomisk tap ved ulovlig gjengjeldelse (oppreisning), jf. aml. § 2-5 tredje ledd. Det betyr med andre ord at arbeidstakers rett til oppreisning, i motsetning til det som gjelder etter alminnelige erstatnings­regler, ikke skal være betinget av økonomisk tap og arbeidsgivers skyld.

10.03.09: Sivilombudsmann: "Det er f. eks. lite i de e-brevene som er fremlagt i ombudsmannssaken som minner om "sterke personlige karakteristikker og handlemåter slik tilrettevisningen uttrykker det (...) Slik denne tilrettevisningen er opplyst for ombudsmannen er det mye som tyder på at dette reelle grunnlaget for tilrettevisningen er et annet (...) enn det framgår av ordlyden i tilrettevisningen. (...) På bakgrunn av den mangelfulle begrunnelsen som er gitt for tilrettevisningen, ber jeg høgskolen søke å klargjøre ovenfor Keim hvilket faktisk grunnlag tilrettevisningen bygger på."

05.02.09: Sivilombudsmannen gir 2 ukers frist til uttalelse og varsler avslutning innen 6 uker.

03.01.09: Tilsvar: "Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt, jfr. aml. § 2-5 nr. 1." (HS-V-056/2008, 27.11.08, vedlegg 1) som svar om man tar risiko ved varsling. Trenger HiST hjelp?

10.12.08: Sivilombudsmannen sendte brevet til meg datert 2.12.08 om igjen 10.12.08.

09.12.08: Tilsvar til Sivilombudsmannen med ros av de geniale råd jeg fikk av min rådgiver :-)

09.12.08: Oppfølgingsmøte tilrettevisning. Jeg reserverte meg å underskrive protokollen om kom med et tilsvar 3.1.09.

02.12.08: Sivilombudsmannen skriver til Walter Keim, mottatt 8.12.08 med e-post (2008/1808-10)

02.12.08: Sivilombudsmannen skriver til HiST (2008/1808-9)

26.11.08: HiST ønsker å fortsette med å hemmeligholde da tilrettevisningen "har karakter av å være sensitiv personinformasjon som regelverket forutsetter å være unntatt offentlighet.

15.11.08: Under Dusken: HiST fortjener strykkarakter.

13.11.08: HiST svarer Sivilombudsmannen "Noen ansatte har bedt at dekanen forbyr Keims aktivitet" (HiST sak/dok nr.: 2008/1352-12, SOM: 2008/1808-8)

20.10.08: Åpenhet om grenser for ytringsfrihet i HiST? Svar: HiST synes å ville fortsette hemmelighetskremmeriet.

17.10.08: Sivilombudsmannen ber Høgskolen bl. a. å "redegjøre for det rettslige grunnlaget for tilrettevisningen". (sak/dok nr.: 2008/1352)

02.09.08 (sendt 8.9.08, publisert 12.3.09): HiST svarer Sivilombudsmannen med å oversende dokumenter (2008/1808-4, sak/dok nr.: 2008/1352-7)

28.08.08 (publisert 10.3.09): Sivilombudsmannen skriver til klageren (2008/1808-3).

28.08.08 (publisert 10.3.09): Sivilombudsmannen skriver til HiST (sak/dok nr.: 2008/1352-6 og 2008/1808-3).

28.08.08 (publiseres etter Sivilombudsmannens avgjørelse eller etter avtale av HiST): Sivilombudsmannen skriver til HiST (2008/1808-2).

18.08.08 (publisert 13.12.08): Saken oversend til Sivilombudsmannen (2008/1808-1).

13.08.08 (publisert 01.01.09): Forslag om tilbaketrekking avvises.

12.08.08 (publisert 13.12.08): Forslag om tilbaketrekking subsidiert oversendelse til Sivilombudsmann.

28.07.08: Varsling, ytringsfrihet, innsyn og arbeidsmiljø. Varsling om uforsvarlig saksbehandling angående dårlig arbeidsmiljø og manglende oppfølging av kostnadene for Øya helsehus (sak/dok nr. 2007/4502-11).

17.06.08: Høgskoledirektør informerer om HS-V-040/08.

03.07.08 (publisert 13.12.08): Uforsvarlig saksbehandling angående kostnadsoppfølging Øya helsehus (26.11.07) og arbeidsmiljøundersøkelsen (6.2.08) er varsling. Forslag at tilrettevisning trekkes. (sak/dok nr. 2008/1352-4)

30.06.08 (publisert 1.1.09): Tilrettevisning trekkes ikke tilbake, da den gjaldt bare formen av ytringen. (sak/dok nr. 2008/1352-3)

27.06.08 (publisert 13.12.08): Tilsvar: Ytringsfrihet og innsyn er grunnlovfestete menneskerettigheter overordnet annen lovgivning. Ytringsfrihet omfatter både form og innhold. (sak/dok nr. 2008/1352-2).

15.06.08 (publisert 18.12.09: Jeg stilte som lytter i møte, fordi min advokat skrev til meg at HiST må begrunne tilrettevisningen.

15.06.08 (publisert 13.12.08): Tilrettevisning da bl. a. en "del personer oppleve(r) personkarakteristikkene som sårende og urettferdig" (sak/dok nr. 2008/1352-1).

 

Vedlegg:


[Varsling]  [Ytringsfrihet]   [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden:]   [Informasjon til ansatte]  [sak for HiST styre]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]

<