[Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Arbeidsmiljø]   [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Eksamensretting i julen]  [ADM2003]  [AMU]  [Kvalitetsutvalg]   [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]  

 

”Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100." "Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen"
 FAD:
"Etiske retningslinjer for statstjenesten"

 

Varsling og ytringsfrihet i HiST

 

Oppsummering: 

59% hadde i en arbeidsmiljøundersøkelse ikke vært fornøyd med kvalitet av ledelsen i HiST. Da resultatene skulle diskuteres laget HiST en regel: "for hvordan vi forholder oss når vi diskuterer" i avdelingene: "Ledelsespørsmålene holdes utenfor som forbedringsområde" Da dette innskrenket det grunnlovsfestete menneskerett ytringsfrihet ble det foreslått etiske retningslinjer med ytringsfrihet. Men HiST bommet å kom ikke på samme nivå som NTNU 27.11.08 vedtok HiST styret "HS-V-056/2008 "Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Men HiST nevner ikke ytringsfrihet der, som f. eks. NTNU, Trondheim kommune, UiO, arbeidstilsynets anbefalinger (11.12.2006) og FADs retningslinjer (12.10.2007). I Etatstyringsmøte 25.5.09 mellom HiST og KD minner Kunnskapsdepartementet i punkt VI om at "arbeidet med etiske rettningslinjer må konkretiseres og tidfestes" (Punkt 3.3 av FADs Etiske retningslinjer for statstjenesten inneholder den grunnlovsfestete ytringsfrihet). Arbeidsmiljøundersøkelsen november 2009 viser at utilfredshet i HiST med den sentrale ledelsen har litt økt fra 53% 2007 til 54% og foreslås fjernet (HS-O-003, 28.4.10).

Etter mer enn 1 1/2 med planlegging og bygging av Øya helsehus, var det fremdeles samme pris pr. kvadradmeter som før byggestsrt. Derfor ble det 26.11.07 forgjeves forsøkt et kunnskapsløft i prosjektoppfølging. Varslingene 27.11.07 (sak/dok nr. 2007/4502-1) og 14.12.08 (sak/dok snr. 2006/3095-6) om behov for oppdatering av leiekostnader for Øya helsehus ble av HiST besvart med å forsvare feilbudsjetterte leiekostnadene for Øya helsehus i HS -sak: 66/07 (leie ca. 1300.- kr/m2/år) med å nekte det grunnlovsfestete menneskerett innsyn i leiekostnader Øya helsehus 15.1.08 (sak/dok nr. 2006/3095-5), dvs. det ble ikke opplyst om leiekontrakten signert 14.7.06 (sak/dok nr. 2006/3310-1), som jeg fant selv 19.09.08. På basis av NTNUs beregninger (HiST sak/dok nr. 2006/3095-11) ble departementet informert om at finansieringen av ny campus rakk bare over ca. halvparten av nytt areal (HiST sak/dok nr. 2006/3095-11 vedlegg 1). Det hjalp ikke at jeg skrev om en ørkenvandring med fata morgana 19.2.08 i Universitetsavisa. Kunnskapsdepartementet måtte underkjenne planene og stoppet campsprosjektet 2.12.08 (HiST Sak/Dok nr. 2007/3610-24). ("Luftslott" ifølge Høgskoleavisa 16.12.08.) Husleien ble 2001.- kr/m2/år. Tilsvaret 3.7.08 (sak/dok. nr. 2008/1352-4) varsler også om uforsvarlig saksbehandling i kjølvannet av arbeidsmiljøundersøkelsen. 27.04.09 kom vedtak om 6 pålegg fra Arbeidstilsynet, bl. a. om å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte. Manglende oppfølging (sentral handlingsplan) av arbeidsmiljøundersøkelsen blir også omtalt.

HiST svarte 15.6.08 med tilrettevisning. Da tilrettevisning mangler konkret faktisk grunnlag var motsvaret 10.6.09 med krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelseKonfliktrådet sendte 14.8.09 kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse til HiST som avviste megling 1.9.09. I Trondheim forliksråd ble det 22.11.09 lagt ned påstand å dømme HiST. Kan konflikten avsluttes? Søksmål med kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler. 27.4.10 trekkes tilrettevisningen i rettsforlik. Oppsummering.

Rettsreglene i Norge er egentlig slik:

Fra 1. januar 2007 trådde de nye lovreglene om ansattes ytringsfrihet/varsling i kraft. Målet med de nye reglene er å fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet. HiST ble i etatsstyringsmøte 15.5.08 (HS-V-016/09, vedlegg 2) minnet på oppgaven.

Varsling er definert som de tilfeller der ansatte sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer, eksempelvis korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter, uforsvarlig saksbehandling eller dårlig arbeidsmiljø. Det er tale om varsling hvis arbeidstaker sier fra om slike forhold internt til ledelsen eller andre i virksomheten eller eksternt til blant annet tilsynsmyndigheter og media.

I følge den nye arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver pliktig til å sørge for å tilrettelegge for et godt ytringsklima i virksomheten. Jeg kan ikke se at HiST har utarbeidet rutiner for intern varsling i henhold til kapitel 1.11 Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten i Statens Personalhåndbok 2008 eller setter i verk tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det henvises her til FADs "Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten"

I "Ytringsfrihet i arbeidsforhold" skriver Henning Jakhelln:

I praksis synes imidlertid den øredøvende taushet å være kanskje det mest karakteristiske når det gjelder arbeidstakeres uttalelser. Arbeidstakere som uttaler seg, eller som sier fra, blir sjelden populære - verken hos arbeidsgiver, overordnede eller andre ansatte. Dertil kommer at arbeidsgivere i større eller mindre grad pålegger sine ansatte restriksjoner med hensyn til adgangen til å uttale seg; restriksjoner som rettslig sett ikke alltid er uproblematiske.”

Utfordringen med styrket ytringsfrihet er ifølge St.meld. nr. 26 (2003-2004) (se 4.11.5 Departementets vurderinger) at «arbeidsgivere må lære seg toleranse for uenighet og kritikk - styrke sin «dannelse» - og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot den ansatte» (sitert av Sivilombudsmann i rapporten 2006: 5.12. Ansattes ytringsfrihet - skriftlig advarsel etter avisinnlegg). For å hjelpe HiST med denne utfordringen er Sivilombudsmannen kontaktet det 18.8.08 for å styrke ytringsfriheten for varslere. Sivilombudsmannen har tilskrevet HiST 28.8.08 og 17.10.08 som jeg svarte på 9.12.08. Saken er siden 9.9.09 i rettsapparatet.

06.06.10: Varslerparagrafen virker ikke, mener varsler - Aftenposten

27.04.10: Tilrettevisningen trekkes i rettsforlik.

26.01.10: Søksmål med kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler.

09.12.09: Kan konflikten avsluttes? HiST først enig i forlik, så trekker HiST seg uten å kunne redegjøre hvorfor.

22.11.09: Prosesskrift til forliksrådet med påstand å dømme HiST, da det er ikke bevist at det ikke var ulovlig gjengjeldelse. 

10.11.09: Tilsvar oversendes. "Innkalling til rettsmøte vil ble sendt partnerne senere."

03.11.09: Tilsvar: HiST bestrider at tilrettevisningen kan prøves rettslig, betviler at det var varsling og begrunner tilrettevisningen med "urimelig belastning ... (av) det psykososiale miljø". Men hvor er bevisene?

04.11.09: Under Dusken nr. 15/2009Varsleren fryses ut av HiST: Én for alle, alle mot én. Walter Keim påpekte finansielt rot ved HiST. Det skulle vise seg å koste.

14.10.09: Tømreren Peter Heydorn fikk tirsdag varslerprisen «Stockmanns hammer» som deles ut av stiftelsen Byggfag. Byggmesteren Bygdøy satt i gang en svertekampanje der Heydorn ble fremstilt som «bråkmaker» og «vanskelig».

14.10.09: HiST får pålegg om tilsvar innen 5.11.09 (HiST sak/dok nr. 2009/2901-1).

12.10.09: E24: Varsler vant frem i retten.

24.09.09: Varslerdebatten fortsetter i Aftenposten.

09.09.09: Stevning av HiST med krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler.

14.09.09: Konfliktrådet sender kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse til HiST og gir frist 31.8.09. HiST gir ikke samtykke til megling.

19.08.09: Aftenposten: Varslere er i fare.

26.06.09: Varlslerunionen: Diskusjonsgruppe.

10.06.09: Krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelse.

10.06.09: Krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelse.

09.06.09: Til Sivilombudsmann: Behandler HiST saken uten ugrunnet opphold?

05.06.09 (mottatt 14.6.09): HiST kommer bare med en påstand ingen konkret faktisk grunnlag, dvs. oppfyller ikke bevisbyrden.

mai 2009: Varslerunionen på facebook.

27.04.09: Vedtak om 6 pålegg fra Arbeidstilsynet, ref. 2009/3009 36735/2009 bl. a. om å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte og vernetjenestens medvirkningsmulighet. Manglende oppfølging (sentral handlingsplan) av arbeidsmiljøundersøkelsen blir også omtalt.

22.04.09: Det gjelder en regel om objektivt erstatningsansvar for ikke-økonomisk tap ved ulovlig gjengjeldelse (oppreisning), jf. aml. § 2-5 tredje ledd. Det betyr med andre ord at arbeidstakers rett til oppreisning, i motsetning til det som gjelder etter alminnelige erstatnings­regler, ikke skal være betinget av økonomisk tap og arbeidsgivers skyld.

10.03.09: Sivilombudsmann: "Det er f. eks. lite i de e-brevene som er fremlagt i ombudsmannssaken som minner om "sterke personlige karakteristikker og handlemåter slik tilrettevisningen uttrykker det (...) Slik denne tilrettevisningen er opplyst for ombudsmannen er det mye som tyder på at dette reelle grunnlaget for tilrettevisningen er et annet (...) enn det framgår av ordlyden i tilrettevisningen. (...) På bakgrunn av den mangelfulle begrunnelsen som er gitt for tilrettevisningen, ber jeg høgskolen søke å klargjøre ovenfor Keim hvilket faktisk grunnlag tilrettevisningen bygger på."

03.01.09: Tilsvar: "Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt, jfr. aml. § 2-5 nr. 1." (HS-V-056/2008, 27.11.08) som svar om man tar risiko ved varsling. Trenger HiST hjelp?

09.12.08: Tilsvar til Sivilombudsmannen med ros av de geniale råd jeg fikk av min rådgiver :-)

26.11.08: HiST ønsker å fortsette med hemmelighold da tilrettevisningen "har karakter av å være sensitiv personinformasjon som regelverket forutsetter å være unntatt offentlighet.

18.11.08: Ytringsfrihet mangler i varslingsrutinene: HiST bommet og kom ikke på samme nivå som NTNU

15.11.08: Under Dusken: HiST fortjener strykkarakter.

20.10.08: Åpenhet om grenser for ytringsfrihet i HiST? Svar: HiST synes å ville fortsette hemmelighetskremmeriet.

17.10.8: Sivilombudsmannen ber Høgskolen bl. a. å "redegjøre for det rettslige grunnlaget for tilrettevisningen". (sak/dok nr.: 2008/1352-8)

10.10.08 (publisert 17.10.08): Etikk i HiST: Mulighet å nå samme nivå som NTNU?

29.09.08 (publiseres etter avslutning av saken): Henvendelse til hovedverneombud å støtte tilbaketrekkingen av tilrettevisningen av varsler, da den er en følge av manglende varselrutiner.

23.09.08: Arbeidstilsynet informerer om ytringsfrihet for varslere og AMU. Videre anbefales å ta kontakt med Hovedverneombud. Mangel av varselrutiner ansees ikke å være dokumentert.

23.09.08 (Publiseres 30.9.08): Avviksmelding: Opprettelse av kommunikasjon mellom bygningsdrift og Seksjon for økonomi (SØR). Styrking av respekten av det grunnlovsfestete menneskerett innsyn.

19.09.08 (Publiseres 17.11.08 når høgskolestyret saken offentliggjøres): Klarer HiST å komme på samme nivå som NTNU angående ytringsfrihet og varsling? (sak/dok nr. 2007/4502-18)

16.09.08: Høgskoleavisa: Fra øredøvende taushet til praktisering av ytringsfrihet? [Universitetsavisa]

04.09.08: Vedtak å oppheve unntatt offentlighet fra brevet 15.8.08 og 22.8.09 (sak/dok nr. 2007/4502-16)

02.09.08: Avviksmelding med forslag å virkeliggjøre den lovpålagte tilrettelegging for varsling og et bedre ytringsklima.

02.09.08: Avviksmelding med forslag å aktivisere AMU gjennom å gjøre kjent hvem som er leder og øke møtefrekvensen.

01.09.08: (publisert 29.9.08): Arbeidstilsynet: Varsling og ytringsfrihet i HiST: Uforsvarlig saksbehandling Øya helsehus og arbeidsmiljøundersøkelsen.

28.08.08: Innsyn i AMUs arbeid: Leder, møteplan, utarbeidelse av varselrutiner

22.08.08: Forslag å virkeliggjøre den lovpålagte tilrettelegging for et bedre ytringsklima/varsling (sak/dok nr. 2007/4502-15).

22.08.08: Anmodning om å oppheve unntagelsen fra offentlighet av brevet datert 15.8.08  (sak/dok nr. 2007/4502-14).

18.08.08 (publiseres etter Sivilombudsmannens avgjørelse eller etter avtale av HiST): Tilrettevisning av varsler oversend til Sivilombudsmannen (2008/1808-1).

15.08.08: Organisasjons- og personaldirektøren henviser til både "korrespondanse og muntlig kontakt mellom (m)eg og høgskoleledelsen både sentralt og på avdelingsnivå". Derfor "anser en (..) på det nåværende tidspunkt ikke behov for en ytterlige oppfølging". "Unntatt offentlighet etter offl. §6.2 ble opphevet 4.9.08. (sak/dok nr. 2007/4502-13)

13.08.08 (Publisert 13.12.08): "(D)en sentrale ledelsen har, så langt jeg kan bedømme oppfattet resultatet av (arbeidsmiljø-)undersøkelsen (...) og arbeider med et omfattende lederutviklingsprogram". (sak/dok nr: 2008/1757-2)

12.08.08: Varsling 3.7.08 om uforsvarlig saksbehandling angående manglende oppfølging av kostnadene og arbeidsmiljøundersøkelsen for Øya helsehus hittil uten svar. (sak/dok nr: 2008/1757-1)

28.07.08: Varsling, ytringsfrihet, innsyn og arbeidsmiljø. Varsling om uforsvarlig saksbehandling angående dårlig arbeidsmiljø og manglende oppfølging av kostnadene for Øya helsehus (sak/dok nr. 2007/4502-11).

15.06.08 (publisert 18.12.09: Jeg stilte som lytter i møte, fordi min advokat skrev til meg at HiST må begrunne tilrettevisningen.

15.06.08 (publisert 1.1.09): Tilrettevisning da bl. a. en "del personer oppleve(r) personkarakteristikkene som sårende og urettferdig" (sak/dok nr. 2008/1352-1)

06.02.08 (publisert 27.6.08): Varsling om manglende oppfølging arbeidsmiljøundersøkelsen 6.2.08 (sak/dok nr. 2008/1642-1).

14.12.07: HiST: Innsyn ifølge offentlighetsloven: Hvor stor er kostnadsoverskridelsen for Øya helsehus? Svar som opplyser om kontraktens kvalitative karakter. (sak/dok nr. 2006/3095-6).

26.11.07 (publisert 15.1.08): Varsling om manglende oppfølging av kostnadsoverskridelsene Øya helsehus. Brudd av lovpålagt medvirkning vedtatt i styret. Når blir budskapsplattformen operativ? Da budskapsplattformen ikke er operativ har jeg publisert denne siden (sak/dok nr. 2007/4502-1).

Da HiST synes å trenge enda mer hjelp var en henvendelse til Sivilombudsmannen angående det grunnlovsfestete innsynsrett allerede på veg siden den 3.7.08 og sendt 14.10.08. HiST hadde muligheter i styremøte 14.10.08 endelig å gi innsyn i leiekostnader inkludert inventar og budsjettoverskridelser men overlot tilsyn til Sivilombudsmannen. I tillegg synes campuskameraten Trondheim kommune å følge HiST sine fotspor, noe som gjorde 14.10.08 at enda en henvendelse til Sivilombudsmannen ble gjort.

Arbeidsgivers styringsrett gir ikke noen generell adgang til å regulere tilsattes ytringer, herunder gi etterfølgende tilrettevisning. Arbeidsgivers styringsrett må sies å være saklig begrenset til det som er nødvendig for at arbeidstakeren skal oppfylle sin arbeidsforpliktelse.

foreløpig oversikt over saker til HiST styremøte 14.10.08 var "Etikk i forvaltningen". HiST ble gjort oppmerksom på utfordringen å styrke ytringsfriheten og innføre varlingsrutiner som f. eks. NTNU og Trondheim kommune (vedtatt 25.1.2007) allerede har innført. Men HiST bommet 27.11.08 allikevel og klarte ikke å komme etter. [27.04.09 vedtok Arbeidstilsynet pålegg om bl. a. å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte.]

En sammenlikning med NTNU gir nemlig følgende bilde:

Klarer HiST å komme på samme nivå?

Hittil synes det en del av "HiST koden" at HiST går rund grøten i alle saker ovenfor og også:

Det største ansvar for problemene har manglende tilsyn fra flertallet i HiST styret:

Å styrke styrets tilsyn med HiST ledelsen synes å ha 3 styrestemmer for tiden som er et framskritt.

I medarbeidersamtalen 16.5.08 står det følgende: "Walter oppfordrer den nye ledelsen og styret til et paradigmeskifte fra subjektiv ønsketenkning (avgått rektors styremåte) til objektivitet og kvalitet."

En forbedring av klimaet for ytringsfriheten kan bety at flere tør å si ifra. Hvorfor er det en øredøvende taushet i HiST når det gjelder ytringer. Er det pga. janteloven og inngrodde holdninger fra før 2004? Er ansatte redd å få arbeidsrettslige reaksjoner som f. eks. tilrettevisning?

Når avdelingen legger opp til en rasjonell diskusjon i omstillingen med bl. a. studiepoengproduksjon møtes det med "argumenter" som "når er polemikken slutt" og "vil dere bli satt under administrasjon" samt konstruerte underskuddstall, dvs. ledelsen legger ikke opp til en "søndagsskole". Det er derfor umusikalsk at ledelsen krever fra ansatte som ikke er søndagsskoleelever å bli det.

 

For staten har FAD 07.09.05 gitt: "Etiske retningslinjer for statstjenesten" som behandler de ansattes forhold til ytringsfrihet i punkt 3.3: ”Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100" og varsling i punkt 3.4: "Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen" og introduksjon av retningslinjer for varsling.

I universitets- og høyskolesektoren har tradisjonelt den akademiske frihet stått sterkt. Dette gjelder bl. a. faglige spørsmål og ble fra 1.1.08 lovfestet i § 1-5 i Loven om universiteter og høyskoler. En lærer skal lære studentene prosjektoppfølging som del av prosjektstyring i studentprosjekter som f. eks. det avsluttende hovedprosjekt. Er det ikke nærliggende da å gi HiST råd å ta denne lærdom av kostnadsoppfølging i sine byggeprosjekter?

Arbeidsmiljøundersøkelsen i HiST avslører at bare 41 % av AITeL ansatte mener at HiST ledelse gjør en god jobb. Saksbehandlingen av dette største forbedringspotensial er svikt i alle ledd i organisasjonen og glemmes i orienteringen til styret O-sak 003/2008 nevner ikke dette største forbedringspotensial i HiST, nemlig styringskvalitet ved sentral ledelse. Resultatet av uforsvarlig behandling er at man ble stående med "men hvorfor de ikke er fornøyd med den sentrale ledelsen gir ikke undersøkelsen svar på" (Rektor til høgskoleavisen 21.2.2008).

Øya helsehus begynte som totalentreprenise med fastpris 375 millioner kroner + mva. Husleien var et nøkkeltall anslått til kr. 1300 per m2/år. Innsyn av påløpende kostnader og estimerte sluttkostnader for Øya helsehus har blitt nektet mer enn et dusin ganger: HiST (26.11.07, 14.12.07, 28.5., 12.6., 17.06., 03.07.08), Trondheim kommune (15.1., 2.6., 16.6., 21.6., 8.8., 18.8., 19.8.08) Øya helsehus (6.6.08), NTNU (21.1., 1.2.08) og Husbanken (8.8.08, 21.8.08). Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ba Trondheim kommune 30.6.08 å gi denne saken prioritet og er 29.7.08 anmodet å gi kommunen ytterlige veiledning. Selv om Trondheim kommune 18.1.08 opplyste om budsjett 647 millioner inkludert inventar, ble budsjettpost inventar dvs. 108 millioner unntatt innsyn av HiST (3.7.08). HiST altså har riktignok innrømmet leie kr. 1930 per m2/år 12.6.08 (mottatt 17.6.08), men det er ikke engang hele budsjettet vel å merke etter ferdigstillelsen og innflytningen. HiST ledelsens saksbehandling angående kostnadsoppfølging for Øya helsehus viser et stort forbedringspotensial som kunne realiseres med større respekt av ytringsfriheten og ledelsens evne å lytte.

 

Vedlegg:

 1. 11.12.06: Arbeidstilsynet: Nytt regelverk om varsling: http://www.arbeidstilsynet.no/c26964/nyheter/vis.html?tid=40923
 2. 04.05.07: Arbeidstilsynet: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen: http://www.arbeidstilsynet.no/c26964/nyheter/vis.html?tid=42261 og http://www.arbeidstilsynet.no/c26988/brosjyre/vis.html?tid=42252
 3. Arbeidstilsynets faktaside: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen: http://www.arbeidstilsynet.no/c26976/faktaside/vis.html?tid=42257
 4. 07.09.05: FAD: "Etiske retningslinjer for statstjenesten" behandler de ansattes forhold til ytringsfrihet i punkt 3.3: ”Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100" og varsling i punkt 3.4: "Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen" og introduksjon av retningslinjer for varsling.
 5. Statens Personalhåndbok: 1.11 Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten: http://www.sph.dep.no/templates/Kapittel.aspx?id=2754
 6. 12.10.07: FAD: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Lover-og-regler/retningslinjer/2007/Retningslinjer-for-utarbeidelse-av-lokal.html?id=485618
 7. 02.06.08: Varsling i system: I løpet av kort tid trer regler for varsling i kraft ved NTNU: http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4843d39613bab2.83551623 
 8. AMU: NTNUs varslingsrutiner: http://www.ntnu.no/hms/2007_Nettsider/AMU/2308.pdf
 9. Høringsnotat St.meld. nr. 26 (2003-2004): NTNU er positiv til styrket ytringsfrihet: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/asd/hdk/2005/0009/ddd/pdfv/276589-ntnu_horing.pdf
 10. Trondheim kommune 25.1.2007: Saksfremlegg - arkivsak 06/44469 Saksframlegg LOVENDRING OM ANSATTES RETT TIL Å VARSLE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD OG RUTINER FOR IVARETAKELSE AV VARSLERE I TRONDHEIM KOMMUNE: http://publikum.trondheim.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256F3B0026C93AC12572590032D6FE/$FILE/06334371.pdf

 11. UIO: Etikk i administrasjon: Varsling: http://etikk.uib.no/administrasjon/side12.htm


[Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Øya helsehus]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden:]   [Informasjon til ansatte]  [sak for HiST styre]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]