[Varsling]   [Tilrettevisning]   [Arbeidsmiljø]   [Øya helsehus]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg]   [AMU]  [ADM2003]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   [Homepage privat]   [på jobb]  

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100." "Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen"
 FAD:
"Etiske retningslinjer for statstjenesten"

 

Ytringsfrihet, innsyn og arbeidsmiljøI HiST: 


59% i avdelingen AITeL hadde i en arbeidsmiljøundersøkelse ikke vært fornøyd med kvalitet av ledelsen i HiST. Da resultatene skulle diskuteres laget
HiST en regel: "for hvordan vi forholder oss når vi diskuterer" i avdelingene: "Ledelsespørsmålene holdes utenfor som forbedringsområde". Da dette innskrenket det grunnlovsfestete menneskerett ytringsfrihet ble det foreslått etiske retningslinjer med ytringsfrihet. Men HiST bommet å kom ikke på samme nivå som NTNU:

27.11.08 vedtok HiST styret "HS-V-056/2008 "Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Men HiST nevner ikke ytringsfrihet der, som f. eks. NTNU, Trondheim kommune, UiO, arbeidstilsynets anbefalinger (11.12.2006) og FADs retningslinjer (12.10.2007). I Etatstyringsmøte 25.5.09 mellom HiST og KD minner Kunnskapsdepartementet i punkt VI om at "arbeidet med etiske rettningslinjer må konkretiseres og tidfestes" (Punkt 3.3 av FADs Etiske retningslinjer for statstjenesten inneholder den grunnlovsfestete ytringsfrihet).

HiST svarte 15.6.08 med tilrettevisning på bruk av ytringsfriheten i sammenheng med varsling. Da tilrettevisning mangler konkret faktisk grunnlag var motsvaret 10.6.09  krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelseKonfliktrådet sendte 14.8.09 kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse til HiST som avviste megling 1.9.09. 14.10.09 fikk HiST pålegg om tilsvar innen 5.11.09 av forliksrådet. Prosesskrift til forliksrådet med påstand å dømme HiST. Kan konflikten avsluttes? Søksmål med kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler. 27.4.10 trekkes tilrettevisningen i rettsforlik. Oppsummering.

Arbeidsmiljøundersøkelsen november 2009 viser at utilfredshet i HiST med den sentrale ledelsen har litt økt fra 53% 2007 til 54% og foreslås fjernet (HS-O-003, 28.4.10).

I Norge:

I følge den nye arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver fra 1.1.2007 pliktig til å sørge for å tilrettelegge for et godt ytringsklima i virksomheten. Målet med de nye reglene er å fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet. Allerede 2004 ble ytringsfriheten styrket som grunnlovsfestet menneskerett.

Utfordringen med styrket ytringsfrihet er ifølge St.meld. nr. 26 (2003-2004) (se 4.11.5 Departementets vurderinger) at «arbeidsgivere må lære seg toleranse for uenighet og kritikk - styrke sin «dannelse» - og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot den ansatte» (sitert av Sivilombudsmann i rapporten 2006: 5.12. Ansattes ytringsfrihet - skriftlig advarsel etter avisinnlegg).

For å hjelpe HiST med denne utfordringen er Sivilombudsmannen kontaktet det 18.8.08  for å styrke ytringsfriheten for varslere. Sivilombudsmannen har tilskrevet HiST 28.8.08 og 17.10.08. Da HiST synes å trenge enda mer hjelp var en henvendelse til Sivilombudsmannen angående det grunnlovsfestete innsynsrett allerede på veg siden 3.7.08 og ble sendt 17.10.08. HiST behandlet ikke saken i styremøte 14.10.08 selv om innflyttingen var mai 2008 og husleie skulle iflge leiekontrakten allerede ha blitt betalt i juni. I tillegg synes campuskameraten Trondheim kommune å følge HiST sine fotspor, med klager til FylkesmannHusleien ble først i oktober 2008 anslått til 2001.- kr/m2/år og NTNU ønsket nedsettelse til 1800.- kr./m2/år.

NTNU og Trondheim kommune (25.1.2007) har lovpålagte varselrutiner etter arbeidstilsynets retningslinjer: HiST bommet 27.11.08 å klarte ikke å komme etter selv om det ble gjort oppmerksom på manglene. [27.04.09 vedtok Arbeidstilsynet pålegg om bl. a. å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte. Kunnskapsdepartementet minnet 25.5.09 om at  "arbeidet med etiske rettningslinjer (med ytringsfrihet) må konkretiseres og tidfestes"]

Offentlig tilsatte har et vidt spillerom - både i form og innhold - for offentlig å gi uttrykk for sin mening. Desto større spillerom må tilsatte ha til internt å ytre seg om forholdene på arbeidsplassen. Eventuelle begrensninger i den tilsattes ytringsfrihet må ha tungtveiende grunner.

Arbeidsgivers styringsrett gir ikke noen generell adgang til å regulere tilsattes ytringer, herunder gi etterfølgende tilrettevisning. Arbeidsgivers styringsrett må sies å være saklig begrenset til det som er nødvendig for at arbeidstakeren skal oppfylle sin arbeidsforpliktelse.

 

22. desember 2015 (sak 2015/940): Sivilombudsmannen styrker de offentlig ansattes ytringsfrihet

2014: "EMD går lenger i å beskytte ytringsfriheten enn de nordiske domstoler tradisjonelt har gjort": PRINSIPPER FOR TOLKING AV EMK Advokat Knut Rognlien

24.01.12: Ansatte har ikke nok ytringsfrihet i praksis

28.06.10: I klinsj med landbruksbyråkratiet. Landbruksforsker Svenn Arne Lie hisset på seg landbruksbyråkratiet og skapte en opphetet debatt om forskernes ytringsfrihet.- forskning.no

25.06.10: Akademikere er redde for å snakke fritt, og Arbeidstilsynet er misfornøyd med arbeidsmiljøet på UiO

27.04.10: Tilrettevisningen trekkes i rettsforlik.

25.04.10: Vår frykt for krenkelsen - Aftenposten

12.03.10: Er det lov å kritisere en kontorsjef? - Morgenbladet

13.03.10: Akademikere føler seg kneblet - Aftenposten

22.02.10: HiST løses fra taushetsplikten: Åpenhet om hva som er lov å si.

19.02.10: Forskerforbundet støtter Nedkvitnes anke - Aftenbladet

16.02.10: Truer Nedkvitne-dommen ytringsfriheten?

10.02.10: Fremmer Nedkvitne dommen selvsensur?

05.02.10: HiST får frist til 26.2.10 for å gi tilsvar.

26.01.10: Søksmål med kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler.

11.01.10: Feilaktig forståelse av personopplysningslovens § 6 i forbindelse med offentleglov § 13.

08.01.10: Den avsatte professoren Arnved Nedkvitne krever avskjedsvedtaket kjent ugyldig når han nå går til sak mot staten ved Universitetet i Oslo. Han har kommet med skriftlig kritikk mot kolleger og ledere, via e-post og innlegg i media og vart derfor sparket.

09.12.09: Kan konflikten avsluttes? Ingen enighet ennå den 4.1.10.

22.11.09: Prosesskrift til forliksrådet: Påstand å dømme HiST, da det er ikke bevist at det ikke var ulovlig gjengjeldelse. 

10.11.09: Tilsvar oversendes. "Innkalling til rettsmøte vil ble sendt partnerne senere."

04.11.09: Under Dusken nr. 15/2009Varsleren fryses ut av HiSTI ytringsfrihetens grenseland: Én for alle, alle mot én. Walter Keim påpekte finansielt rot ved HiST. Det skulle vise seg å koste.

14.10.09: HiST får pålegg om tilsvar innen 5.11.09 (HiST sak/dok nr. 2009/2901-1).

10.10.09:  Aftenposten: Forskningen og det frie ord.

29.09.09: Nationen: Forsker kneblet av departement

29.09.09: Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi reagerer sterkt på behandlingen av Nilf-forsker (hele saken).

09.09.09: Stevning med krav om erstatning for ulovlig gjengjeldelse mot varsler sendt til Trondheim tingrett.

01.09.09: Avsluttet sak: "Høgskolen i Sør-Trøndelag har meddelt konfliktrådet at de ikke ønsker saken meglet i konfliktrådet".

14.08.09: Konfliktrådet sender kravet om erstatning for ulovlig gjengjeldelse datert 4.8.09 til HiST.

24.06.09: Begrunnelse av tilrettevisningen: "formen og omfanget (..) ga en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet." Påstand om personskade synes frafalt.

25.05.09: I etatstyringsmøte 25.5.09 mellom HiST og KD minner Kunnskapsdepartementet om at  "arbeidet med etiske rettningslinjer må konkretiseres og tidfestes" (Punkt 3.3 av FADs Etiske retningslinjer for statstjenesten 7.9.05 inneholder den grunnlovsfestete ytringsfrihet).

10.06.09: Krav om erstatning for ulovlig gjengjendelse.

09.06.09: Til Sivilombudsmann: Behandler HiST saken uten ugrunnet opphold?

08.06.09: Krav om partsinnsyn i AITeLs skriv 5.6.09 til Sivilombudsmannen.

05.06.09 (mottatt 14.6.09): HiST kommer bare med en påstand ingen konkret faktisk grunnlag, dvs. oppfyller ikke bevisbyrden.

27.04.09: Vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, ref. 2009/3009 36735/2009 bl. a. om å gjøre varselrutinene kjent hos ansatte. Manglende oppfølging (sentral handlingsplan) av arbeidsmiljøundersøkelsen blir også omtalt.

22.04.09: Det gjelder en regel om objektivt erstatningsansvar for ikke-økonomisk tap ved ulovlig gjengjeldelse (oppreisning), jf. aml. § 2-5 tredje ledd. Det betyr med andre ord at arbeidstakers rett til oppreisning, i motsetning til det som gjelder etter alminnelige erstatnings­regler, ikke skal være betinget av økonomisk tap og arbeidsgivers skyld.

10.03.09: Sivilombudsmann: "Det er f. eks. lite i de e-brevene som er fremlagt i ombudsmannssaken som minner om "sterke personlige karakteristikker og handlemåter slik tilrettevisningen uttrykker det (...) Slik denne tilrettevisningen er opplyst for ombudsmannen er det mye som tyder på at dette reelle grunnlaget for tilrettevisningen er et annet (...) enn det framgår av ordlyden i tilrettevisningen. (...) På bakgrunn av den mangelfulle begrunnelsen som er gitt for tilrettevisningen, ber jeg høgskolen søke å klargjøre ovenfor Keim hvilket faktisk grunnlag tilrettevisningen bygger på."

03.01.09: Tilsvar: "Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt, jfr. aml. § 2-5 nr. 1." (HS-V-056/2008, 27.11.08) som svar om man tar risiko ved varsling. Trenger HiST hjelp?

02.12.08: "Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet, er etter høgskoledirektørens vurdering et interessant innspill til hvordan (...) varsling skal omtales" (punkt 4).

09.12.08: Tilsvar til Sivilombudsmannen med ros av de geniale råd jeg fikk av min rådgiver :-)

06.12.08: Min slektning onkel Hans sitt forsøk å varsle om farene med å starte andre verdenskrig. (Dessverre skrev han ikke sine memoarier som jeg hadde foreslått): Han vill snu deg i graven hvis jeg unnlot å kjempe for ytringsfriheten.

26.11.08: HiST ønsker å fortsette med hemmelighold da tilrettevisningen "har karakter av å være sensitiv personinformasjon som regelverket forutsetter å være unntatt offentlighet.

21.11.08: NRK: Apenes: Saken handler om ytringsfrihet (grl. § 100). Apenes jubler og henter fram sjampagne.

18.11.08: Ytringsfrihet mangler i varslingsrutinene: HiST bommet og kom ikke på samme nivå som NTNU (sak/dok nr. 2007/4502-28)

15.11.08: Under Dusken: HiST fortjener strykkarakter.

20.10.08: Åpenhet om grenser for ytringsfrihet i HiST? Svar: HiST synes å ville fortsette hemmelighetskremmeriet.

17.10.08: Sivilombudsmannen ber Høgskolen bl. a. å "redegjøre for det rettslige grunnlaget for tilrettevisningen". (sak/dok nr.: 2008/1352)

10.10.08: Innsyn for å kunne danne seg en begrunnet mening.

10.10.08: AMUs leder tar "Etikk i HiST" på sakskartet i AMUs møte 23.10.08.

29.09.08: Åpenhetspris til Sivilombudsmannen: Norsk Presseforbund priser Sivilombudsmannen som viktig pådriver for mer åpenhet i forvaltningen.

19.09.08 (Publiseres 17.11.08 når høgskolestyret saken offentliggjøres): Klarer HiST å komme på samme nivå som NTNU angående ytringsfrihet og varsling? (sak/dok nr. 2007/4502-18)

16.09.08: Høgskoleavisa: Fra øredøvende taushet til praktisering av ytringsfrihet? [Universitetsavisa] [Internett]

27.08.08: Skal studenter tidlig "krøkes" for arbeidslivet? Under Dusken nr. 9/2008 side 7 skriver om "Direkte sensur av studentenes meninger".

28.07.08: Varsling, ytringsfrihet, innsyn og arbeidsmiljø. Varsling om uforsvarlig saksbehandling angående dårlig arbeidsmiljø og manglende oppfølging av kostnadene for Øya helsehus (sak/dok nr. 2007/4502-11).

18.08.08 (publiseres etter Sivilombudsmannens avgjørelse eller etter avtale av HiST): Tilrettevisning av varsler oversend til Sivilombudsmannen (2008/1808-1).

22.08.08: Forslag å virkeliggjøre den lovpålagte tilrettelegging for et bedre ytringsklima/varsling (sak/dok nr. 2007/4502-15).

06.02.08 (publisert 27.6.08): Varsling om manglende mulighet å uttale seg og manglende oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 6.2.08 (sak/dok nr. 2008/1642-1).
 

26.11.07 (publisert 15.1.08): Varsling om manglende oppfølging av kostnadsoverskridelsene Øya helsehus. Brudd av lovpålagt medvirkning vedtatt i styret. Når blir budskapsplattformen operativ? Da budskapsplattformen ikke er operativ har jeg publisert siden om Øya helsehus (sak/dok nr. 2007/4502-1).

23. mars 2007: Sivilombudsmann Sak 2006/1240: Tjenstlig tilrettevisning – innsyn i det faktiske grunnlaget for avgjørelsen

2006 Melding til Stortinget fra Sivilombudsmann: 5.13. Tjenstlig tilrettevisning etter interne ytringer fra lærer ved en av Forsvarets skoler.

2005 Melding til Stortinget fra Sivilombudsmann: 6.2 Offentlig tilsattes ytringsfrihet:.2.19 Myndighetsinnskrenkning fra kommunal arbeidsgiver etter ytringer i pressen. Myndighetsinnskrenkning fra kommunal arbeidsgiver etter ytringer i pressen (Sak 2005/544)

2005 Melding til Stortinget fra Sivilombudsmann: 6.2.18 Tjenstlig tilrettevisning - ytringsfrihet mv. Tjenstlig tilrettevisning - ytringsfrihet mv. (Sak 2004-1394)

 

Ytringsfriheten er forankret i Grunnloven §100 og i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art. 10. Etter grunnlovsendring 30. september 2004 heter det i Grunnloven §100 bl.a. at «Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte». I henhold til EMK art. 10 har enhver «rett til ytringsfrihet». Det heter videre at denne retten skal omfatte «frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser». Frihet til å ytre seg gjelder både ytringens innhold og form. Om grunnlovsendringen 30. september 2004 går det frem at endringen skulle legge grunnlaget for en sterk ytringsfrihet for tilsatte, herunder offentlige tilsatte.

Innsyn (informasjonsfrihet) er forankret i Grunnloven §100. Etter grunnlovsendring 30. september 2004 heter det i Grunnloven §100 bl.a. at «Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter ... Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.». I henhold til EMK art. 10 skal «denne rett skal omfatte frihet til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser». Artikel 19 (2) av de forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter lyder «Enhver har rett til ytringsfrihet, denne rett omfatter frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, uten hensyn til territoriale grenser, enten i muntlig, skriftlig eller trykt form, eller ved kunstneriske eller andre uttrykksmidler etter eget valg.»

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) bestemmer i § 3 at «Bestemmelsene i (menneskeretts-)konvensjoner og protokoller (...) skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.»

Det rettslige utgangspunkt er således at tilsatte i offentlig forvaltning, som andre privatpersoner, har alminnelig ytringsfrihet. Offentlig tilsatte har et vidt spillerom - både i form og innhold - for offentlig å gi uttrykk for sin mening. Desto større spillerom må tilsatte ha til internt å ytre seg om forholdene på arbeidsplassen. Eventuelle begrensninger i den tilsattes ytringsfrihet må ha tungtveiende grunner.

Det grunnlovsfestede prinsipp om arbeidstakernes medbestemmelsesrett (Grunnlov § 110) må tillegges betydning også i forhold til arbeidstakernes ytringsfrihet.

Styringsretten hjemler blant annet tiltak for å regulere og verne om arbeidsmiljøet. Dersom arbeidsgiver mener det er hensiktsmessig å gjøre dette ved å legge bånd på den tilsattes ytringer, kan imidlertid dette uansett ikke gå lenger enn den lojalitetsplikt den tilsatte har. Spørsmålet blir derfor om ytringer er et brudd på lojalitetsplikten.

I "Ytringsfrihet i arbeidsforhold" skriver Henning Jakhelln: ”I praksis synes imidlertid den øredøvende taushet å være kanskje det mest karakteristiske når det gjelder arbeidstakeres uttalelser. Arbeidstakere som uttaler seg, eller som sier fra, blir sjelden populære - verken hos arbeidsgiver, overordnede eller andre ansatte. Dertil kommer at arbeidsgivere i større eller mindre grad pålegger sine ansatte restriksjoner med hensyn til adgangen til å uttale seg; restriksjoner som rettslig sett ikke alltid er uproblematiske.” (Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern, 20031).

Det fremgår av St.meld. nr. 26 (2003-2004)3 side 110 at begrensninger i ytringsfriheten som generelt utgangspunkt bare bør gjelde ytringer som påviselig skader, eller påviselig kan skade, arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte. Det fremgår videre at bevisbyrden for slik skade som generelt utgangspunkt bør ligge på arbeidsgiver.

I universitets- og høyskolesektoren har tradisjonelt den akademiske frihet stått sterkt. Dette gjelder bl. a. faglige spørsmål og ble fra 1.1.08 lovfestet i § 1-5 i Loven om universiteter og høyskoler. Statens plikt til å legge til rette for en åpen og opplyst debatt innebærer blant annet at det må sørges for institusjoner – en infrastruktur – som kan bidra til å sikre borgernes ytringsmulighet. I forarbeidene til denne bestemmelsen fremheves den akademiske frihet og forskningens autonomi som sentrale for å innfri dette infrastrukturkravet.

 

Vedlegg:

 1. "Ytringsfrihet i arbeidsforhold" av Henning Jakhelln: http://folk.uio.no/hejakhel/documents/Ytringsfrihet%20i%20arbeidsforhold.pdf

 2. Ansattes ytringsfrihet. Rettslige bånd eller gyldne lenker? Av Kyrre Eggen: http://www.idunn.no/?siteNodeId=936721

 3. St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100 (Ytringsfrihet): http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20032004/Stmeld-nr-26-2003-2004-.html?id=197978

 4. Sivilombudsmann årsrapport 2006: Sak 2006/530: 5.12. Ansattes ytringsfrihet - skriftlig advarsel etter avisinnlegg og Sak 2007/544: http://www.sivilombudsmannen.no/ytringsfrihet-for-offentlig-tilsatte/31-ytringsfriheten-for-laerer-forslag-om-nedleggelse-av-skole-article465-452.html: «arbeidsgivere må lære seg toleranse for uenighet og kritikk - styrke sin «dannelse» - og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot den ansatte»

 5. 07.09.05: FAD: "Etiske retningslinjer for statstjenesten" behandler de ansattes forhold til ytringsfrihet i punkt 3.3: ”Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100" og varsling i punkt 3.4: "Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen" og introduksjon av retningslinjer for varsling.

 6. Statens Personalhåndbok: 1.11 Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten: http://www.sph.dep.no/templates/Kapittel.aspx?id=2754

 7. 12.10.07: FAD: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Lover-og-regler/retningslinjer/2007/Retningslinjer-for-utarbeidelse-av-lokal.html?id=485618

 8. Høringsuttalelse til St.meld. nr. 26 (2003-2004): NTNU er positiv til styrket ytringsfrihet: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/asd/hdk/2005/0009/ddd/pdfv/276589-ntnu_horing.pdf

 9. Vi i Trondheim kommune nr. 2 juni 2006: side 4: Takhøyde for intern kritikk. Alle ansatte i Trondheim kommune har på egne vegne full ytringsfrihet: http://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=7587 

 10. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 – Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør-Trøndelag: "Arbeidet med etikk, deriblant etiske retningslinjer, er viktig for å skape tillit til universitetenes og høyskolenes faglige integritet og for å sikre en pålitelig, fri og uavhengig forskning."
   [Varsling]   [Tilrettevisning]   [Øya helsehus]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Kvalitetsutvalg]   [ADM2003]  [AMU]  [Går HiST mot enevelde]   [skal lærere jobbe i jula?]   [sak for HiST styre]   [Styring av høgskolene]   [Homepage privat]   [på jobb]